Освітня програма магістр
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Дятлова Валентина Василівна
Дятлова Валентина Василівна гарант програми, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, професор

«Хто володіє світовою торгівлею, володіє багатствами світу, а отже - і самим світом». Уолтер Релі

Інноваційна освіта для майбутніх ТОП-менеджерів міжнародного бізнесу – саме це ви отримаєте за спеціальністю «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».

Інвестуйте в себе, і ваш життєвий шлях буде успішним!

У глобальній економіці немає жодної країни, економіка якої не була б відкритою для зовнішніх відносин. Фахівці працюють в кожній її галузі, але тільки менеджер у сфері зовнішньоекономічної діяльності робить їх працю ефективною у міжнародному форматі!  

Зовнішня торгівля є історично першою й найважливішою формою економічних зв'язків між народами і країнами. Частка світової торгівлі у світовому ВВП постійно зростає і становить наразі майже 60%. 

Перші місця за обсягами зовнішньої торгівлі займають ЄС, США, Китай та Японія. Ранг України за індексом залучення у світову торгівлю далекий від потенціалу, тому зробимо наш вклад у його реалізацію та своє майбутнє!

Випускники кафедри працюють в багатьох країнах світу та рідній Україні. 

Ми навчаємося по-європейські, ми вчимося працювати з Європою й усім світом – це лозунг наших магістрів.

Обравши затребувану на ринку праці спеціальність, Ви отримаєте освітню послугу високого рівня від професорів, доцентів і креативних практиків, які забезпечать набуття сучасних інноваційних знань для високопрофесійної діяльності в сфері зовнішньої торгівлі, міжнародного бізнесу та менеджменту. 

Знання двох іноземних мов, інноваційних торгових платформ та фінтеху, інтелектуального бізнесу; практика на провідних вітчизняних і закордонних підприємствах.

Професіоналізм, творчий та інноваційний підхід у науковій та освітній діяльності сприяє формуванню унікального творчої команди викладачів і студентів. Принцип взаємодії зі студентами – не змушувати, а заохочувати через формування такої унікальної команди!

Профіль освітньої програми «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Галузь знань
07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність
073 «Менеджмент»
Форма навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація

Магістр менеджменту за спеціалізацією «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти –Магістр
Спеціальність 073«Менеджмент»
Освітня програма – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова навчання
Українська, англійська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД №05001566
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблеми шляхом опанування теоретичних та практичних знань у сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності при управлінні організаціями та їх підрозділами для виконання функцій планування, мотивації, організації, координації та контролю, а в їх межах аналітичної, нормотворчої, моніторингової, статистичної та інформаційної, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення:
управління організаціями та їх підрозділами з урахуванням галузевих закономірностей та узагальненої практики вирішення управлінських проблем.
Теоретичний зміст предметної області:
парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту, зокрема у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного менеджменту тощо;
функції, методи, технології та управлінські рішення в менеджменті.

Методи, методики та технології:
загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень, методи економічної діагностики, методи прогнозування і планування, методи проєктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо);
методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);
технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).
Інструментарій та обладнання:
сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Фокус програми
Загальний:
формування комплексу компетентностей з управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, установ і організацій різних форм власності та рівнів управління.
Спеціальний:
набуття сучасних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, що базуються на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень, на засадах використання системного та інших підходів, новітніх спеціальних механізмів, методів та інструментів управління з урахуванням зарубіжного досвіду в сфері зовнішньоекономічної діяльності.
Орієнтація програми
Програма освітньо-професійна, прикладна. Структура програми націлена на інтерактивно-інтегративне навчання і передбачає отримання інноваційних знань з менеджменту, які забезпечать здатність визначати і інтерпретувати проблеми сучасної економіки в її зовнішній сфері на міжнародному, національному, галузево-кластерному, регіональному рівнях і на рівні підприємств, ефективно їх розв’язувати як складні спеціалізовані задачі для реалізації на практиці.
Освітній процес спрямовано на формування у випускників самостійного мислення, відповідальності за свої дії і прийняті рішення, умінь здійснювати вибір в умовах невизначеності.
Освітні компоненти програми забезпечують можливість подальшої освітньої та наукової діяльності, кар’єрного росту
Особливості програми
Особливостями програми є посилення компонентів бізнес-орієнтованих на зовнішньоекономічну сферу дисциплін, наявність і можливість вибору англомовних курсів, проходження практики в міжнародних компаніях за кордоном і вітчизняних підприємствах – суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності. Відпрацювання новітніх управлінських технологій, активне дослідницьке середовище забезпечать міжнародну конкурентоспроможність випускників.
Програма розроблена з урахуванням вимог ринку праці на засадах взаємодії з провідними представниками зовнішньої торгівлі України
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової форми на посадах: керівники підприємств, установ та організацій, підрозділів у промисловості, в оптовій та роздрібній торгівлі, у комерційному обслуговуванні, фінансових установах, органах державного, регіонального та місцевого управління; керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інших функціональних підрозділів; менеджери (управителі) в оптовій та в роздрібній торгівлі, посередництві у торгівлі, туристичних агентств та бюро подорожей, в готелях та інших місцях розміщення, у сферах грошового посередництва, фінансового лізингу, надання кредитів, оренди машин та устаткування, надання інформації, у сфері досліджень та розробок, зокрема з дослідження ринку та вивчення суспільної думки; менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління, систем якості, із соціальної та корпоративної відповідальності, в інших видах економічної діяльності; викладачі закладів вищої освіти; професіонали в галузі економіки, торгівлі, туризму, у сфері державної служби, маркетингу, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності, управління проєктами та програмами, з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій; науковий співробітник.
Продовження освіти випускників
Можливість навчання за освітньо-науковою програмою третього рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання на засадах компетентнісного та міждисциплінарного підходу, використання принципу випереджаючого розвитку освіти, формування студентом самостійної змістовної траєкторії навчання.
Лекційні заняття поєднують фундаментальність підготовки із прогностичним підходом і проблемним викладанням матеріалу. Практичні заняття поєднують традиційні форми із використанням ситуаційних і аналітично-пошукових завдань, роботою в малих групах, підготовкою презентацій, інших сучасних засобів. Навчально-методичне забезпечення носить професійно-орієнтовану спрямованість, консультування самостійної роботи здійснюється із використанням інтерактивних методів, електронних підручників і інших методичних матеріалів через університетське віртуальне середовище Moodle. Акцент робиться на формування особистості фахівця, який здатний виконувати професійні завдання, працювати в команді, презентувати результати своєї роботи, враховувати при прийнятті управлінських рішень особливості і перспективи науково-технічного, економічного, соціокультурного розвитку, нести відповідальність і бути готовим для подальшого навчання і саморозвитку
Система оцінювання
Поточний контроль здійснюється у формі тестів, опитування, виконання завдань, есе, рефератів, презентацій. Модульний контроль − у виді тестів, виконання пошукових і аналітичних завдань. Підсумковий контроль – заліки, письмові та усні екзамени, захист звітів з практики. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти здійснюється за 100-бальною системою з переведенням у систему оцінок за національною шкалою.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня
(з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Спеціальні
Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.
Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.
Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту.
Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.
Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми.
Здатність розробляти проєкти, керувати ними, виявляти ініціативу та підприємливість.
Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.
Здатність до управління організацією та її розвитком.
Здатність обирати та використовувати сучасні форми, моделі та механізми в управлінні розвитком зовнішньоекономічної діяльності.
Здатність до реалізації функцій управління зовнішньоекономічною діяльністю, використання маркетингового, транспортно-логістичного, митно-тарифного та фінансового забезпечення її розвитку.
Здатність до залучення іноземних інвестицій, участі в транснаціональному бізнесі, діагностики ефективності інноваційних проектів для розвитку зовнішньоекономічної діяльності
Програмні результати навчання
Вміти критично осмислювати, обирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.
Вміти ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.
Вміти проєктувати ефективні системи управління організаціями.
Вміти обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї.
Вміти планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.
Мати навички ухвалення, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.
Вміти організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.
Вміти застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.
Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами.
Вміти демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.
Вміти забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.
Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).
Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).
Вміти обирати та використовувати сучасні форми, моделі та механізми в управлінні розвитком зовнішньоекономічної діяльності.
Вміти здійснювати функції управління зовнішньоекономічною діяльністю, маркетингове, транспортно-логістичне, митно-тарифне та фінансове забезпечення її розвитку.
Вміти застосовувати діагностику щодо залучення іноземних інвестицій, участі в транснаціональному бізнесі, ефективності інноваційних проєктів для розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Дятлова Валентина Василівна
Дятлова Валентина Василівна завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, професор
Ткаченко Олена Георгіївна
Ткаченко Олена Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
Толпежнікова Тетяна Георгіївна
Толпежнікова Тетяна Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Дятлова Юлія Володимирівна
Дятлова Юлія Володимирівна Завідувач кафедри фінансів та обліку, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, доцент
Нерсесов Вадим Рафаельович
Нерсесов Вадим Рафаельович директор інформаційно-аналітичного центру, доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат наук з державного управління
Морева Вікторія Володимирівна
Морева Вікторія Володимирівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат хімічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами