Освітня програма бакалавр
«Облік і оподаткування»

Тарасенко Олена Юріївна
Тарасенко Олена Юріївна гарант програми, доцент кафедри фінанасів та обліку, кандидат економічних наук

«Дату виникнення світу здатні встановити лише бухгалтери» - Станіслав Єжи Лец.

В сучасних умовах облік і оподаткування – інструменти управління, підвищення ефективності господарювання, оскільки забезпечують власників і управлінців, фахівців інформацією про економічні процеси і явища, ресурси та ефективність їх використання у всіх секторах економіки.

Знання з обліку і оподаткування дозволяють планувати, регулювати, аналізувати, контролювати та звітувати перед контролюючими органами про фінансово-господарську діяльність на рівні держави, регіону, підприємства.

У сучасних умовах бухгалтер є виробником дуже важливого продукту – звітної інформації (податкової, фінансової, статистичної, управлінської). У цього продукту є чимало споживачів (власники, інвестори, кредитори, аналітики, податкові органи, менеджери, співробітники тощо), котрі, як і належить споживачам, зацікавлені в його високій якості. Висока якість, у свою чергу, вимагає високої кваліфікації виробника та використання сучасної технології.

Послуги фахівців з обліку і аудиту вкрай необхідні для становлення сучасної системи обліку, оподаткування, контролю та аудиторських перевірок.

Ми допоможемо вам стати успішними фахівцями у сфері обліку і оподаткування!

Навчання у найкращих професорів у сфері обліку і оподаткування, практичні і семінарські заняття, розбір кейсів та ситуацій.

Володіння іноземною мовою, практичні рекомендації щодо практики ведення обліку в різних сегментах національної економіки, плідна співпраця із працівниками бухгалтерії та фінансового відділу підприємств,банків, страхових компаній, органів місцевого самоврядування і багато іншого.

Гарант програми – доцент Олена Тарасенко − фахівець в сфері бухгалтерського обліку і оподаткування.

Упродовж останніх 3-х років викладачі кафедри мали закордонні стажування в університетах Європи, постійно підвіщують педагогічну майстерність та кваліфікацію, впроваджують європейську систему викладання.

Профіль освітньої програми «Облік і оподаткування»
Галузь знань
07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність
071 «Облік і оподаткування»
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з обліку і оподаткування
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 072 «Облік і оподаткування»
Освітня програма – «Облік і оподаткування»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Наявність акредитації
Сертифікат серія НД-ІV № 0579102
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Облік і оподаткування»
Мета програми
ідготовка фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт: теоретичні, методичні, організаційні та практичні засади обліку, контролю, аудиту та аналізу діяльності суб'єктів господарювання й їх оподаткування.
Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи, методики, процедури організації і здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і комп’ютерні технології, стандартні, спеціальні й галузеві пакети прикладних програм обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Фокус програми
Загальний фокус програми орієнтується на сучасні наукові дослідження в сфері обліку і оподаткування суб’єктів підприємництва; враховує специфіку роботи організацій, установ та підприємств у сучасних умовах господарювання, орієнтує на актуальність, в межах якої студент визначає професійну та наукову кар’єру; базується на загальновідомих наукових результатах, із врахуванням сьогоднішнього стану фінансової та економічної системи.
Спеціальний фокус програми базується на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування, а також орієнтує на актуальні блоки, у межах яких можлива подальша професійна та наукова кар'єра.
Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансовий облік, управлінський облік, облік і звітність в оподаткуванні, аудит, аналіз господарської діяльності, оподаткування.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма базується на поняттях, категоріях, теоріях і концепціях з обліку і оподаткування, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку обліку і оподаткування
Особливості програми
Інтегрована підготовка бакалаврів, що поєднує чітку практичну спрямованість навчання щодо бухгалтерського обліку, фінансового та управлінського обліку, обліку у банках та у бюджетних установах, обліку і звітності в оподаткуванні, аналізу господарської діяльності, аудиту, інформаційних систем і технологій в аналізі та аудиті, звітності суб'єктів господарювання України різних форм власності та організаційно-правових форм на основі знань з економіки підприємств, менеджменту, маркетингу, фінансів, фінансів підприємств, статистики, регіональної та міжнародної економіки, а також на основі знань з дисциплін гуманітарної та природничо-наукової й загальноекономічної підготовки; підготовка фахівців англійській мові за профілем;практична підготовка передбачає отримання основних первинних практичних навичок і умінь, у тому числі навичок до критичного фінансового мислення.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Випускник освітнього ступеню «бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» здатний виконувати професійні види робіт та обіймати посади фахівців, посадові обов'язки яких вимагають володіння компетентностями у сфері обліку, аналізу, аудиту та оподаткування відповідно до Державного класифікатора професій ДК 003:2010: бухгалтери, касири-експерти, асистенти бухгалтера-експерта (3433); помічники керівників підприємств, установ та організацій (3436.1),помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів (3436.2), помічники керівників малих підприємств без апарату управління (3436.3); інспектори податкової служби (3442); фахівці з фінансово-економічної безпеки (3411); інспектори з інвентаризації, інспектори-ревізори ревізори (3439), технік з обліку (3119)
Продовження освіти
Бакалавр «Обліку і оподаткування» має право продовжити навчання за другим (магістерським) рівнем освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване навчання, технологія проблемного і диференційованого навчання, технологія інтенсифікації та індивідуалізації навчання, технологія програмованого навчання, інформаційна технологія, технологія розвивального навчання, кредитно-трансферна система організації навчання, самонавчання, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться у вигляді: лекції, мультимедійної лекції, інтерактивної лекції, семінарів, практичних занять, самостійного навчання з використанням підручників, посібників та конспектів, консультації з викладачами.
Система оцінювання
Види контролю: поточний, тематичний, періодичний, підсумковий, самоконтроль. Екзамени, заліки та диференційовані заліки. У ДонДУУ використовується рейтингова форма контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних та практичних занять (модуля) з певної дисципліни. Її результати враховуються під час виставлення підсумкової оцінки. Рейтингове оцінювання знань студентів не скасовує традиційну систему оцінювання, а існує поряд із нею. Воно робить систему оцінювання більш гнучкою, об’єктивною і сприяє систематичній та активній самостійній роботі студентів упродовж усього періоду навчання, забезпечує здорову конкуренцію між студентами у навчанні, сприяє виявленню і розвитку творчих здібностей студентів. Оцінювання навчальних досягнень здійснюється за 100-бальною (рейтинговою) шкалою ЕКТС (ECTS), національною 4-х бальною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вербальною («зараховано», «не зараховано») системами. Підсумкова атестація – кваліфікаційний іспит.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК-1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
ЗК-2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК-3. Здатність працювати в команді.
ЗК-4. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК-5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК-6. Здатність бути критичним та самокритичним.
ЗК-7. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
ЗК-8. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово
ЗК-9. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК-10. Здатність працювати автономно.
ЗК-11. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК-12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
ЗК-13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК-14. Здатність реалізовувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК-15. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя.
Фахові
ФК-1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в економіці.
ФК-2. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
ФК-3. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, які ухвалюють рішення.
ФК-4. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання.
ФК-5. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий аналіз з метою ухвалення управлінських рішень.
ФК-6. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
ФК-7. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.
ФК-8. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.
ФК-9. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.
ФК-10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків.
ФК-11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
Програмні результати навчання
Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.
Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.
Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.
Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для ухвалення управлінських рішень.
Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.
Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності.
Знати механізми функціонування бюджетної та податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах.
Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати ефективність ухвалення рішень з використанням обліково-аналітичної інформації.
Ідентифікувати та оцінювати ризики господарської діяльності підприємств.
Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури.
Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп'ютерні технології для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.
Усвідомлювати особливості функціонування підприємств у сучасних умовах господарювання та демонструвати розуміння його ринкового позиціонування.
Вміти застосовувати економіко-математичні методи в обраній професії.
Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на підприємстві.
Володіти та застосовувати знання державної та іноземної мови для формування ділових паперів і спілкування у професійній діяльності.
Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.
Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку нанаціональному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.
Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм власності.
Дотримуватися здорового способу життя, безпеки життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо збереження навколишнього середовища.
Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.
Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.
Розуміти і реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види та форми рухової активності для ведення здорового способу життя.
Нормативні дисципліни
Міжнародні розрахунки і валютні операції Грошово-кредитна система Бухгалтерський облік комерційних підприємств Аналіз господарської діяльності Оподаткування суб'єктів господарювання Бухгалтерський облік у державному секторі Організація бухгалтерського обліку Фінансовий облік Облік у банках та банківські операції Комп’ютерний практикум (за професійним спрямуванням) Загальний курс вищої математики Облік і звітність в оподаткуванні

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Облік і оподаткування» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Дятлова Юлія Володимирівна
Дятлова Юлія Володимирівна Завідувач кафедри фінансів та обліку, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, доцент
Ясинська Надія Альбертівна
Ясинська Надія Альбертівна професор кафедри фінансів та обліку, доктор економічних наук
Тарасенко Олена Юріївна
Тарасенко Олена Юріївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Бурда Владислав Євгенович
Бурда Владислав Євгенович доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Тарасенко Олексій  Володимирович
Тарасенко Олексій Володимирович старший викладач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Нога Ірина Михайлівна
Нога Ірина Михайлівна помічник ректора, доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Суздалєва Олена Сергіївна
Суздалєва Олена Сергіївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат наук з державного управління
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Малярчук Наталя Григорівна
Малярчук Наталя Григорівна доцент кафедри соціальної роботи, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Турбіна Оксана Ігорівна
Турбіна Оксана Ігорівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат економічних наук
Пенез Оксана Вікторівна
Пенез Оксана Вікторівна старший викладач кафедри фінансів та обліку
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами