Освітня програма магістр
«Облік і оподаткування»

Дятлова Юлія Володимирівна
Дятлова Юлія Володимирівна гарант програми, завідувач кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук, доцент

«Дату виникнення світу здатні встановити лише бухгалтери»  Станіслав Єжи Лец.

У світі облік і оподаткування називають «мовою бізнесу». Фахівець з обліку і оподаткування працює як незалежний спеціаліст і надає послуги з бухгалтерського обліку і фінансової звітності, аудиту, податкової звітності, консультації з управління, судово-бухгалтерської експертизи на рівні підприємства та в державних установах, органах влади і управління, податкових адміністраціях, комісіях з цінних паперів, контрольно-ревізійних управліннях, казначействах, лікарнях, учбових закладах, благодійних товариствах тощо.

Економічні перетворення на сучасному етапі трансформували роль бухгалтерського обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності, які на сьогодні все частіше виступають в якості універсальної «мови бізнесу».

Послуги фахівців з обліку і оподаткування вкрай необхідні для становлення сучасної системи обліку, оподаткування, контролю та аудиторських перевірок.

Ми допоможемо вам стати успішними фахівцями у сфері обліку і оподаткування!

Навчання у найкращих професорів у сфері обліку і оподаткування, практичні і семінарські заняття, розбір кейсів та ситуацій; володіння іноземною мовою; практичні рекомендації щодо практики ведення обліку в різних сегментах національної економіки, плідна співпраця із працівниками бухгалтерії та фінансового відділу підприємств, банків, страхових компаній, органів місцевого самоврядування і багато іншого.

Гарант програми – доцент Юлія Дятлова, практикуючий фахівець в сфері бухгалтерського обліку і оподаткування.

Упродовж останніх 3-х років викладачі кафедри проходили закордонні стажування в університетах Європи, постійно підвищують педагогічну майстерність та кваліфікацію, впроваджують європейську систему викладання.

Профіль освітньої програми «Облік і оподаткування»
Галузь знань
07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність
071 Облік і оподаткування
Форма навчання
Деннна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з обліку і оподаткування
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 071 «Облік і оподаткування»
Освітня програма – «Облік і оподаткування»
Обсяг програми
Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Сертифікат серія НД-ІІ № 0580334 до 01.07.2026 р.
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Облік і оподаткування»
Мета програми
Підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, що характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт: організаційна, управлінська, економічна, контрольно-аналітична, консультаційна, експертна діяльність суб'єктів господарювання та установ державного сектору у сфері обліку, аудиту та оподаткування.
Теоретичний зміст предметної області: поняття, категорії, теорії і концепції обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи досліджень закономірностей функціонування сучасної економіки на макро- та мікрорівні, економіко-математичні методи для вирішення економічних проблем і завдань управління, а також інноваційні методи, методики, технології організації обліку, контролю, аудиту, аналізу та оподаткування.
Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи і технології, спеціалізоване програмне забезпечення, методичний інструментарій для організації та моделювання обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, а також для збирання і аналізу даних.
Фокус програми
Загальний фокус програми орієнтується на сучасні наукові дослідження в сфері обліку, контролю, аналізу та управлінського обліку суб’єктів підприємництва; враховує специфіку роботи організацій, установ та підприємств у сучасних умовах господарювання, орієнтує на актуальність в межах якої студент визначає професійну та наукову кар’єру; базується на загальновідомих наукових результатах, із врахуванням сьогоднішнього стану фінансової та економічної системи.
Спеціальний фокус програми: акцент на податкових та стратегічних аспектах розв’язання складних спеціалізованих завдань на основі проведення досліджень та здійснення інновацій в умовах невизначеності та складності бізнес-середовища з глибоким використанням сучасних обліково-аналітичних та контрольних процедур в форматі інформаційно-комунікаційних технологій.
Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансовий менеджмент, фінансовий аналіз, облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами, аудит, державний контроль.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма базується на поняттях, категоріях, теоріях і концепціях з обліку і оподаткування, які визначають тенденції і закономірності функціонування й розвитку обліку і оподаткування
Особливості програми
Поглиблена підготовка з управлінської, облікової та податкової бізнес-аналітики; викладення дисциплін англійською мовою; практична підготовка передбачає отримання практичних навичок і умінь.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Після закінчення навчання за освітньо-професійною програмою випускник здатен виконувати зазначену в ДК 003:2010 професійну роботу і може обіймати відповідну первинну посаду:
241 Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності
2411 Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку
Молодший науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)
Науковий співробітник (аудит, бухгалтерський облік)
2411.1 Науковий співробітник-консультант (аудит, бухгалтерський облік)
Аудитор
Бухгалтер-експерт
2411.2 Бухгалтер-ревізор
Консультант з податків і зборів
Молодший науковий співробітник (праця та зайнятість)
Науковий співробітник (праця та зайнятість)
Науковий співробітник-консультант (праця та зайнятість)
Аналітик у сфері професійної зайнятості
Економіст з праці
Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами
Наукові співробітники (біржові операції)
Професіонали у сфері біржової діяльності
2414 Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій
2414.1 Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій)
Професіонали з фінансово-економічної безпеки
Професіонали державної служби
Державний аудитор
Спеціаліст-бухгалтер
3 Спеціалісти
31 Технічні спеціалісти в області прикладних наук і техніки
3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук і техніки
3433 Бухгалтери та касири-експерти
Асистент бухгалтера-експерта
Бухгалтер
Касир-експерт
3439 Інші технічні фахівці в галузі управління.
Продовження освіти
Мають право продовжити навчання на третьому освітньо-науковому рівні вищої освіти (доктора філософії): FQ-EHEA – третій цикл, QF-LLL - 8 рівня, НРК – 8 рівень.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використанням сучасних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Система оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проекти, звіти за практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою. ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.
ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.
ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.
Фахові
ФК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної відповідальності бізнесу.
ФК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та менеджменту підприємства. ФК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.
ФК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень. ФК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.
ФК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.
ФК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
ФК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
ФК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
ФК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.
Програмні результати навчання
РН-1 Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно опановувати нові методи роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління
РН-2 Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження
РН-3 Вільно спілкуватися іноземною мовою (усно і письмово) при обговоренні результатів досліджень та інновацій
РН-4 Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання
РН-5 Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання
РН-6 Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації
РН-7 Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання
РН-8 Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства
РН-9 Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень
РН-10 Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень
РН-11 Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання
РН-12 Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу
РН-13 Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики
РН-14 Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації
РН-15 Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику
РН-16 Здійснювати публічні ділові і наукові комунікації задля вирішення комунікативних завдань державною та іноземними мовами
РН-17 Підбивати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування
РН-18 Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями
РН-19 Вміти проєктувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Дятлова Юлія Володимирівна
Дятлова Юлія Володимирівна Завідувач кафедри фінансів та обліку, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, доцент
Ясинська Надія Альбертівна
Ясинська Надія Альбертівна професор кафедри фінансів та обліку, доктор економічних наук
Тарасенко Олена Юріївна
Тарасенко Олена Юріївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Козлова Вікторія Янівна
Козлова Вікторія Янівна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами