Освітня програма бакалавр
«Право»

Кулешов Олександр  Олександрович
Кулешов Олександр Олександрович гарант програми, завідувач кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук

Професія юриста вважається однією з найдавніших і найшановніших.

Уявити собі сучасне життя без величезної армії юристів просто неможливо. Саме вони допомагають нам розібратися в тонкощах правових процедур. Окрім роботи в правоохоронних органах, судових інстанціях, учбових закладах, юристи прямують у сферу охорони авторських прав, аналізу стану ринку на предмет несумлінної конкуренції і таке інше.

Професія юриста − це, перш за все, величезний рівень відповідальності. У руках фахівця іноді долі людей, підприємств і навіть держав. 

 Виконання освітньої програми  «Право» забезпечується  проведенням  якісних, цікавих лекцій  та практичних занять,  ділових ігор та правових  квестів. Також, студенти  спеціалізації «Право» проходять практику  в  організаціях  з надання правової допомоги. Все  це задля того, щоб ви отримали якісну освіту, яка стане запорукою  вашого успіху в житті!

Профіль освітньої програми «Право»
Галузь знань
08 Право
Спеціальність
081 Право
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр права
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 081 «Право»
Освітня програма – «Право»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова навчання
українська
Наявність акредитації
Сертифікат про акредитацію виданий Міністерством освіти і науки Серія УД № 05001551
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Право»
Мета програми
Надати освіту в області права із широким доступом до працевлаштування, підготувати здобувачів вищої освіти із особистим інтересом до певних областей права для подальшого навчання.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення: право як соціальне явище. Вивчення права та його джерел ґрунтується на правових цінностях та принципах, в основі яких покладені права та основоположні свободи людини.
Цілі навчання: формування компетентностей, необхідних для розуміння природи і функцій права, змісту його основних правових інститутів, застосування права, а також меж правового регулювання різних суспільних відносин.
Теоретичний зміст предметної області складає формування знань про: основи поведінки індивідів і соціальних груп; творення права, його тлумачення та застосування; правові цінності принципи, а також природу і зміст правових інститутів базових галузей права; етичні стандарти правничої професії.
Методи, методики та технології: загальнонаукові і спеціальні методи пізнання правових явищ; методики з правової оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп, ідентифікації правової проблеми та її вирішення на основі принципів права; інформаційно-комунікативні технології.
Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікативне обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що застосовуються в правовій діяльності.
Фокус програми
Спеціальна програма спрямована на оволодіння основами фундаментальних та практичних знань в галузі права.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна, прикладна.
Особливості програми
Освітньо-професійна програма передбачає застосування принципу LiberalArtsEducation, що обумовлює, з одного боку, гуманістичне спрямування змісту Програми, а з іншого – можливість опанування певних загальних знань та здійснення розвитку загальних інтелектуальних здібностей;
- можливий семестр міжнародної мобільності з іноземної мови за професійним спрямуванням реалізується англійською мовою і вимагає спеціальної практики тощо.
- можливість студентів формувати власну траєкторію навчання (студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через юридичну клінічну практику «Феміда» тощо);
- в межах програми приділяється посилена увага питанням юридичної методології та правової аргументації;
- практична підготовка згідно з договорами про співпрацю ДонДУУ передбачає отримання основних первинних практичних навичок і вмінь на базі судових та правоохоронних органів, юстиції, господарських підприємств, у тому числі навичок до критичного юридичного мислення;
- можливість брати участь у короткострокових програмах академічної мобільності за обміном на навчання (на період 3-12 міс) для здобувачів вищої освіти освітнього ступеню бакалавр - ERASMUS+ та проєктів типу «Інновації»; «Взаємозбагачення»; «Поширення змісту» Жана Моне.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Секретар судового засідання;
Секретар суду;
Помічник приватного детектива;
Помічник судді;
Помічник юриста;
Помічник-консультант народного депутата України;
Державний виконавець;
Оперуповноважений;
Інспектор патрульної служби;
Командир відділення (органи внутрішніх справ);
Молодший інспектор (органи внутрішніх справ);
Помічник дільничного інспектора поліції;

Помічник слідчого;
Інспектор (пенітенціарна система), оперуповноважений (пенітенціарна система);
Інспектор праці (правовий), приватний детектив, судовий експерт;
Юрисконсульт
Продовження освіти
Продовження навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використанням сучасних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Система оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проекти, звіти за практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Здатність спілкуватися іноземною мовою.
Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність бути критичним і самокритичним.
Здатність працювати в команді.
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми.
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку права, його місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.
Цінування та повага різноманітності і мультикультурності.
Прагнення до збереження навколишнього середовища.
Здатність ухвалювати неупереджені і мотивовані рішення, визначати інтереси і мотиви поведінки інших осіб, примирювати сторони з протилежними інтересами.
Здатність проведення досліджень, уміння грамотно і точно формулювати та висловлювати свої позиції, належним чином їх обґрунтовувати, брати участь в аргументованій професійній дискусії.
Фахові
Здатність застосовувати знання з основ теорії та філософії права, знання і розуміння структури правничої професії з точки зору юридичної логіки, та її ролі у суспільстві.
Знання історії права та стандартів правничої професії.
Знання і розуміння ретроспективи формування правових та державних інститутів.
Повага до честі і гідності людини як найвищої соціальної цінності, розуміння їх правової природи.
Знання і розуміння міжнародних стандартів прав людини, положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини.
Здатність застосовувати знання засад і змісту інститутів міжнародного публічного права, а також міжнародного приватного права.
Знання і розуміння основ права Європейського Союзу.
Здатність застосовувати знання завдань, принципів і доктрин національного права, а також змісту правових інститутів, щонайменше з таких галузей права, як: конституційне право, адміністративне право і адміністративне процесуальне право, цивільне і цивільне процесуальне право, кримінальне і кримінальне процесуальне право, трудове право, господарське і господарське процесуальне право.
Знання і розуміння особливостей реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права.
Знання і розуміння основ правового регулювання обігу публічних грошових коштів.
Знання і розуміння соціальної природи трудових відносин та їх правового регулювання.
Здатність визначати належні та коректні для юридичного аналізу факти.
Здатність аналізувати правові проблеми, формувати та обґрунтовувати правові позиції.
Здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.
Здатність до консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації.
Здатність до самостійної підготовки проектів актів правозастосування.
Здатність до логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення.
Програмні результати навчання
Соціально гуманітарна ерудованість
Визначати переконливість аргументів у процесі оцінки заздалегідь невідомих умов та обставин, здійснювати синтез відповідних концепцій і доктринальних положень публічної політики.
Здійснювати аналіз суспільних процесів у контексті аналізованої проблеми і демонструвати власне бачення шляхів її розв’язання.
Проводити збір і інтегрований аналіз матеріалів з різних джерел.
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу відомої проблеми.
Давати короткий висновок щодо окремих фактичних обставин (даних) з достатньою обґрунтованістю.
Оцінювати недоліки і переваги аргументів, аналізуючи відому проблему.
Дослідницькі навички
Складати та узгоджувати план власного дослідження і самостійно збирати матеріали за визначеними джерелами.
Використовувати різноманітні інформаційні джерела для повного та всебічного встановлення певних обставин.
Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна допомога і діяти відповідно до отриманих рекомендацій.
Комунікація
Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами як усно, так і письмово, правильно вживаючи правничу термінологію.
Володіти базовими навичками риторики.
Доносити до респондента матеріал з певної проблематики доступно і зрозуміло.
Пояснювати характер певних подій та процесів з розумінням професійного та суспільного контексту.
Професійна самоорганізація та використання інформаційних технологій
Належно використовувати статистичну інформацію, отриману з першоджерел та вторинних джерел для своєї професійної діяльності.
Вільно використовувати для професійної діяльності доступні інформаційні технології і бази даних.
Демонструвати вміння користуватися комп’ютерними програмами, необхідними у професійній діяльності.
Працювати в групі, формуючи власний внесок у виконання завдань групи.
Праворозуміння
Виявляти знання і розуміння основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування національної правової системи.
Демонструвати необхідні знання та розуміння сутності та змісту основних правових інститутів і норм фундаментальних галузей права.
Пояснювати природу та зміст основних правових явищ і процесів.
Правозастосування
Застосовувати набуті знання у різних правових ситуаціях, виокремлювати юридично значущі факти і формувати обґрунтовані правові висновки.
Готувати проєкти необхідних актів застосування права відповідно до правового висновку зробленого у різних правових ситуаціях.
Надавати консультації щодо можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів у різних правових ситуаціях.
Демонструвати базові, фундаментальні та спеціальні правові знання та розуміння.
Здатність використовувати теорії, принципи, методи та поняття історико-теоретичних, галузевих та спеціальних юридичних наук в навчанні та професійній діяльності.
Нормативні дисципліни
Міжнародне право Природоресурсне право Теорія держави і права Кримінальне право Кримінальне процесуальне право Конституційне право України Трудове право Цивільно процесуальне право Юридична деонтологія Судові та правоохоронні органи Основи методики правових досліджень Кримінально-виконавче право

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Право» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Кулешов Олександр  Олександрович
Кулешов Олександр Олександрович завідувач кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Калініна Ірина Валеріївна
Калініна Ірина Валеріївна завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Григор'єва Вікторія Василівна
Григор'єва Вікторія Василівна доцент кафедри спеціально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Кулешова Елла Миколаївна
Кулешова Елла Миколаївна старший викладач кафедри державно-правових дисциплін
Циклаурі Олена Бежанівна
Циклаурі Олена Бежанівна старший викладач кафедри спеціально-правових дисциплін
Василевич Віолетта Юріївна
Василевич Віолетта Юріївна викладач кафедри державно-правових дисциплін
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Діденко Ніна Григорівна
Діденко Ніна Григорівна професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Луковенко Ілля Геннадійович
Луковенко Ілля Геннадійович доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та кафедри соціології управління, кандидат історичних наук
Малярчук Наталя Григорівна
Малярчук Наталя Григорівна доцент кафедри соціально управління, доцент кафедри соціально-гумагітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Никифоренко Андрій Ростиславович
Никифоренко Андрій Ростиславович старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами