Освітня програма магістр
«Право»

Григор'єва Вікторія Василівна
Григор'єва Вікторія Василівна гарант програми, доцент кафедри спеціально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук

Якщо ви плануєте пов’язати життя з академічною діяльністю, прагнете поїхати за обміном за кордон, плануєте йти в державні органи, політику чи на високу посаду – магістратура  за спеціальністю «Право» вам відкриє ці шляхи!

Для роботодавця людина зі ступенем магістра – це не лише працівник, який потенційно має більше знань та умінь, а ще й людина, яка присвятила достатньо свого часу власній освіті і розвитку. Вона готова вкладати сили й отримувати результат, а це вже дуже цінується.

Магістратура  за спеціальністю «Право» необхідна здобувачу вищої освіти для того, щоб у нього було право обіймати керівні посади. Для людей з дипломом Магістра «Права» професійний ріст буде швидким навіть за умови високої конкуренції.

Профіль освітньої програми «Право»
Галузь знань
08 «Право»
Спеціальність
081 «Право»
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр права
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 081 «Право»
Освітня програма – «Право»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова навчання
українська
Наявність акредитації
Сертифікат про акредитацію виданий Міністерством освіти і науки Серія УД № 05004551
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Право»
Мета програми
Підготовка фахівців на другому освітньому рівні, які володіють належними компетентностями, достатніми для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі права, розроблення і впровадження методології та методики дослідницької роботи, розв’язування комплексних теоретичних та практичних задач і проблем під час професійної діяльності у галузі права або у процесі навчання.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення: закономірності виникнення і розвитку правових форм організації суспільства; зміст правової системи як особливої форми самоорганізації; правові норми, правові акти, правовідносини, правопорядок, правова свідомість; юридична техніка, юридична практика, практична діяльність юристів; правова регламентація державного будівництва і місцевого самоврядування, господарської діяльності, судових органів, прокуратури та адвокатської діяльності тощо.
Цілі навчання: оволодіти знаннями правових понять та термінів, зміст нормативно-правових актів з основних галузей права, вміння аналізувати правову інформацію з використанням нормативно-правих джерел, юридичної літератури, аналізувати супутню інформацію та застосовувати їх у власних дослідженнях; засвоїти теоретичні і практичні знання і навички циклу державно-правових дисциплін.
Теоретичний зміст предметної області складають: об’єктивні властивості права і держави в їх поняттєве-юридичному розумінні та вираженні, загальні та окремі закономірності виникнення, розвитку, побудови і функціонування права; вихідні засади, основні принципи і положення циклу державно-правових дисциплін.
Методи, методики та технології: системно-структурний метод, формально-догматичний метод, конкретно-історичний метод, статистичний метод, порівняльно-правовий метод;
Інструменти та обладнання: сучасне інформаційно-комунікативне обладнання, інформаційні ресурси та програмні продукти, що застосовуються в правовій діяльності.
Фокус програми
Програма спрямована на формування та розвиток професійних компетентностей у сфері юридичної науки; вивченні теоретичних та методичних положень, організаційних та практичних інструментів в галузі права, практичного викладу та правильного методичного застосування набутих знань, вміння застосування новітніх технологій в науковій діяльності
Орієнтація програми
Освітньо-професійна. Академічна
Особливості програми
Застосування принципу Liberal Arts Education, що обумовлює, з одного блоку, гуманістичне спрямування змісту Програми, а з іншого – можливість опанування професійних знань та здійснення розвитку інтелектуальних здібностей;
- наявність широкого переліку вибіркових дисциплін, який дає можливість студенту сформувати власну траєкторію навчання;
- можливий семестр міжнародної мобільності з іноземної мови за професійним спрямуванням реалізується англійською мовою і вимагає спеціальної практики тощо;
- можливість студентів формувати власну траєкторію навчання (студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання через юридичну клінічну практику «Феміда» тощо);
- в межах програми приділяється посилена увага питанням юридичної методології та правової аргументації;
- одночасно з юридичною можна здобути і другу вищу освіту з будь-якої спеціальності із запропонованих в університеті;
- отримати поглиблену мовну підготовку (англійська, німецька);
- практична підготовка стажування з фаху передбачає отримання основних практичних навичок і умінь, у тому числі навичок до критичного юридичного мислення;
- можливість брати участь у короткострокових програмах академічної мобільності - ERASMUS+ та проєктів типу «Інновації»; «Взаємозбагачення»; «Поширення змісту» Жана Моне.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Фахівець може обіймати наступні професійні роботи:
Головний фахівець (пенітенціарна система); Головний юрисконсульт; Начальник юридичного відділу;
Начальник відділу кадрів;
Менеджери (управителі) з права;
Менеджер (управитель) у слідчій діяльності;
Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг;
Спеціаліст-юрисконсульт;
Науковий співробітник (правознавство);
Науковий співробітник-консультант (правознавство);
Адвокат;
Консультант науковий (правознавство); Прокурор;
Прокурор-криміналіст;
Старший помічник Генерального прокурора України з особливих доручень;
Юрист;
Юрист-міжнародник;
Суддя;
Старший оперуповноважений в особливо важливих справах;
Старший слідчий в особливо важливих справах.
Продовження освіти
Можливість навчатися за програмою третього рівня вищої освіти за цією галуззю знань – в аспірантурі (що узгоджується з отриманим дипломом Магістра) або суміжною, а також підвищення кваліфікації і отримання другої вищої освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використанням сучасних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Система оцінювання
Екзамени, заліки та диференційовані заліки проводяться відповідно до вимог «Положення про оцінювання знань студентів в Донецькому державному університеті управління». У ДонДУУ використовується рейтингова система оцінювання рівня знань студентів, після закінчення логічно завершеної частини лекційних та семінарських занять (модуля) з певної дисципліни. Її результати враховуються під час виставлення підсумкової оцінки. Контроль знань та умінь студентів здійснюється у формі поточного, тематичного, періодичного, самоконтролю та підсумкового контролю. Поточний контроль включає контроль знань, умінь та и студентів на лекціях, семінарських заняттях та під час виконання індивідуальних навчальних завдань, модульних робіт. Підсумковий контроль проводиться у формі екзаменів, заліків, диф.заліків, атестаційного екзамену та захисту дипломної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
здатність до абстрактного, логічного, критичного та креативного правового мислення, аналізу та синтезу;
здатність застосовувати знання в професійній діяльності у стандартних та нестандартних ситуаціях;
здатність писати і розмовляти на професійному рівні, з використанням відповідної професійної термінології, як державною, так і іноземною мовами;
здатність здійснювати критичний аналіз правових проблем, вміння обирати оптимальні методи дослідження, обробляти результати досліджень, аналізувати їх, здійснювати пошук інформації у різних джерелах;
знання і розуміння природи етичних стандартів, у тому числі етичних стандартів правничої професії та
здатність діяти на їх основі;
здатність ухвалювати обґрунтовані рішення;
здатність представити складну інформацію у стислій усній та письмовій формах;
здатність розробляти та управляти проєктами;
здатність проявляти творчий підхід в розробці ідей і досягнення цілей;
здатність аргументовано висловлювати та відстоювати свою правову позицію;
здатність оформлювати документацію у відповідності до правових, мовних та технічних норм;
здатність здійснювати педагогічні функції відповідно до прийнятих норм, стандартів, вимог;
уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадянською свідомістю.
Фахові
знання стандартів правничої професії;
знання міжнародних стандартів прав людини;
знання доктрини та принципу верховенства права;
знання основ теорії права, структури правничої професії та її ролі у суспільстві;
знання Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, інших міжнародних документів, пактів у сфері захисту прав людини, а також прецедентної практики Європейського суду з прав людини;
здатність кваліфіковано тлумачити нормативно-правові
акти; навички реалізації та застосування норм матеріального і процесуального права;
здатність застосовувати сукупність правил, прийомів і засобів підготовки, розгляду, прийняття та оприлюднення нормативно-правових, правозастосовних і інтерпретаційних актів;
здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції;
здатність надавати кваліфіковані юридичні висновки й консультації;
здатність використовувати отримані знання щодо захисту прав і свобод людини та громадянина;
уміння застосувати знання у практичній діяльності при моделюванні правових ситуацій;
знання основних першоджерел та сучасної філософської літератури з правових питань;
здатність визначати належні та коректні для юридичного аналізу факти;
здатність аналізувати правові проблеми та формувати правові позиції;
здатність застосовувати юридичну аргументацію;
здатність виявляти проблеми правового регулювання і пропонувати способи їх вирішення, включаючи подолання юридичної невизначеності;
навички логічного, критичного і системного аналізу документів, розуміння їх правового характеру і значення;
навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації;
здатність до критичного та системного аналізу правових явищ і застосування набутих знань у професійній діяльності.
Програмні результати навчання
Знання та розуміння
розробляти та кваліфіковано застосовувати нормативно-правові акти, реалізовувати норми матеріального й процесуального права в професійній діяльності;
надавати оцінку чинним нормативно-правовим актам, виявляти колізії та прогалини у правовому регулюванні;
застосовувати базові знання в галузі наукових досліджень;
використовувати навички консультування з правових питань, зокрема, можливих способів захисту прав та інтересів клієнтів, відповідно до вимог професійної етики, належного дотримання норм щодо нерозголошення персональних даних та конфіденційної інформації;
застосовувати базові знання основних закономірностей юридичного мислення та пізнання, поняття і категорії, методології правової науки;
застосовувати базові знання термінології, основних фактів та елементів, знання класифікацій та категорій, принципів та узагальнень, теорій, моделей, структур;
використовувати базові знання технологій та методів (аналіз юридичних документів, способи розв'язування юридичних задач, стандарти для різної ділової документації);
застосовувати базові знання принципів проєктування і застосування сучасних комп’ютерних систем та мереж в наукових дослідженнях;
застосовувати базові знання логічних основ побудови та функціонування системи права
Уміння
використовувати базові знання про інформаційні ресурси, де вони розміщені, як можна отримати до них доступ і як можна їх використовувати з метою підвищення ефективності професійної діяльності.
Здатність захищати права та законні інтереси людини, інших суб’єктів правовідносин;
Здатність аналізувати кожну правову ситуацію з позицій доктрини та принципу верховенства права;
Здатність виробляти неупереджені фахові рішення та професійно і по-громадянському принципово доводити їх до логічного здійснення у правовій практиці;
Здатність застосовувати прецеденти ЄСПЛ у власній професійній практиці;
Здатність вибудовувати власну професійну діяльність у відповідності до європейських стандартів правозастосування у публічно-правовій, приватноправовій та кримінально-правовій сферах;
Здатність передбачати найбільш очевидні тенденції еволюції юридичної практики та здійснювати власну професійну діяльність із їх врахуванням
Формування суджень
Здатність протистояти будь-яким корупційним та іншим анти-правовим спокусам та протидіяти бюрократизму, свавіллю і порушенню прав людини;
Здатність використовувати ІТ-ресурси науковим чином, з використанням високих стандартів текстового аналізу як до електронних, так і до традиційних архівних, законодавчих та усних джерел;
Здатність визначати цінність чи можливість ефективного використання інформації, використовуючи відповідні критерії та стандарти (аргументувати оцінку);
Здатність розробляти та аргументовано презентувати в професійному середовищі результати своєї теоретичної і практичної діяльності;
Здатність взаємодіяти інтелектуально та практично з представниками інших професій;
Володіння культурою правового мислення;
Уміння здійснювати необхідні правничі дослідження, аналіз та виражати їх результати у належних письмових формах;
Розглядати звернення та надавати кваліфіковані відповіді на них;
Вирішувати задачі щодо планування та організації юридичного процесу, вирішувати юридичні справи;
Викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному й методичному рівні, впроваджувати інноваційні технології, методи і засоби навчання;
Здійснювати правове виховання.
Здатність ефективно використовувати професійно-профільовані знання для логічних основ побудови наукової діяльності;
Здатність ефективно формувати комунікаційні стратегії в методології сучасних наукових досліджень; здатність використовувати професійно-профільовані знання при застосуванні існуючих методик обробки експериментальних даних;
Здатність ефективно формувати комунікаційні стратегії при викладанні юридичних дисциплін;
Здатність ефективно формувати комунікаційні стратегії при організації роботи;
Формування розуміння та сприйняття етичних норм поведінки відносно інших людей;
Креативність, здатність до системного мислення; адаптивність і комунікабельність; турбота про якість виконуваної роботи;
толерантність;
наукова грамотність.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Кулешов Олександр  Олександрович
Кулешов Олександр Олександрович завідувач кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Калініна Ірина Валеріївна
Калініна Ірина Валеріївна завідувач кафедри спеціально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Діденко Ніна Григорівна
Діденко Ніна Григорівна професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Григор'єва Вікторія Василівна
Григор'єва Вікторія Василівна доцент кафедри спеціально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами