Освітня програма магістр
«Публічне управління та адміністрування»

Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович гарант програми, професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук

Діяльність Кабінету Міністрів України щодо розроблення державної політики можлива лише за наявності професійної, підзвітної, результативної та ефективної системи виконавчої влади – державної служби, як однієї з передумов демократичного врядування, що ґрунтується на принципах верховенства права.

У 2016 році Уряд розробив та затвердив Стратегію реформування державного управління до 2020 року, що відповідає європейськими стандартами належного урядування.

На початок 2020 року на порталі вакансій нової державної служби України наших випускників чекають 2245 пропозицій, а 16938 державних службовців вже отримали посаду серед лідерів змін. Кожен охочий громадянин України, який досяг повнолітнього віку, має вищу освіту та вільно володіє українською мовою, може обіймати посади державної служби.

Держава подбала про те, щоб праця державного службовця була максимально захищеною – це один із напрямів діяльності, де кожен співробітник має нормований робочий день, гідну офіційну та стабільну оплату праці (середня місячна зарплата близько 30 тис. грн), соціальні гарантії та можливість кар’єрного зростання. Ініціативних та творчих людей приваблює престиж цієї роботи, шляхетність обраної справи, можливість кар'єрного зростання, а також вони мають право за власною ініціативою подавати документи на конкурс на більш високу посаду.

Говорячи про посади категорії «В», слід зауважити, що досвід роботи не є обов’язковим, у той час як достатньою умовою є наявність диплома про вищу освіту за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

Важливою частиною навчання за магістерською програмою «Публічне управління та адміністрування» є імплементація Цілей сталого розвитку в діяльності органів влади та місцевого самоврядування, де першочергову увагу надано досягненню таких ЦСР:
Ціль 4 Якісна освіта,
Ціль 8 Гідна праця та економічне зростання
Ціль 17 Партнерство зарази сталого розвитку

Молодь (до 45 років), що має досвід роботи на державній службі більше 1 року за результатами конкурсного відбору може навчатися за кошти бюджету. 

Навчання за програмою здійснюють професори та доценти, що постійно проводять фахові наукові дослідження в сфері державного управління та розвитку місцевого самоврядування в Україні, вивчають успішні практики інших країн та мають багаторічний практичний досвід діяльності в сфері муніципального управління.

Стань лідером змін в рідній країні!

Кафедра має багаторічні партнерські відносини з провідними університетами США, країн Європейського Союзу та колишнього СНД,  на базі яких викладачі кафедри регулярно беруть участь в міжнародних науково-практичних стажуваннях та  програмах підвищення кваліфікації, студенти можуть пройти практику або навчання в межах проєктів міжнародного співробітництва.

Порядок прийому 281 "Публічне управління та адміністрування" у 2020 р.

Профіль освітньої програми «Публічне управління та адміністрування»
Галузь знань
28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність
281 «Публічне управління та адміністрування»
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з публічного управління та адміністрування
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти − Магістр
Спеціальність − Публічне управління та адміністрування
Освітня програма Публічне управління та адміністрування
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС
Мова навчання
українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат серія УД № 05003438 до 01.07.2023
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Публічне управління та адміністрування»
Мета програми
Професійна підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкти вивчення та/або діяльності: вся сфера публічного управління та адміністрування.
Теоретичний зміст предметної області: термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях і адміністрування у всіх сферах діяльності.
Методи, методики та технології наукового пізнання, аналітичної обробки інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування.
Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення.
Фокус програми
Загальний: в галузі публічного управління та адміністрування. Акцент робиться на отриманні комплексу знань, набутті умінь та навичок з управління в організаціях (установах) публічного сектору, що передбачає набуття предметно-спеціальних компетентностей для забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку суспільства, території, громади, держави.
Ключові слова: управління, адміністрування, публічне управління, управлінські рішення, державна служба, операційний менеджмент, соціально-відповідальний менеджмент, стратегічне управління, публічні інститути.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Програма носить прикладний характер щодо професійної підготовки фахівців в публічному управлінні та адмініструванні, дозволяє сформувати навички застосування електронних методів управління, здатності до інноваційної діяльності та провадження реформ.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Робота на посадах згідно з Державним класифікатором професій ДК 003:2010 за категоріями: 2419.3 Професіонали державної служби, 1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій, 1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади, 1229.7 Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності, 14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів (1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності). Робота на посадах державної служби у порядку, визначеному Законом України «Про державну службу».
Продовження освіти
Навчання впродовж життя для розвитку і самовдосконалення в науковій та професійній сферах діяльності, а також в інших споріднених галузях наукових знань: підготовка на 7-ому кваліфікаційному рівні Національної рамки кваліфікацій; отримання кваліфікації на другому освітньо-професійному (магістерському) рівні вищої освіти; виконання освітніх і дослідницьких програм і проєктів, отримання грантів та стипендій, що містять наявні наукові та освітні компоненти; право на здійснення професійної діяльності та право вступу до аспірантури (повна вища освіта).
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Навчання здійснюється у вигляді тематичних лекцій, лекцій-конференцій з проведенням презентацій, дискусій, тренінгів, ситуаційних ігор, застосуванням методу кейс-стаді, практичних занять, семінарських занять, роботи в малих групах, індивідуальних занять, проходження практик, консультацій з викладачами, самостійної роботи на основі підручників, навчальних посібників та конспектів лекцій, консультацій з викладачами тощо.
Система оцінювання
Тестування знань, контрольні роботи, захист звіту з практики, захист курсових робіт, усні та письмові екзамени та заліки, комплексний державний екзамен, написання та захист магістерської роботи. Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за національною шкала (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером.
Здатність розробляти та управляти проєктами.
Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.
Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх реалізації (креативність).
Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для вдосконалення існуючих та розроблення нових систем.
Здатність до усного і письмового професійного спілкування іноземною мовою.
Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та можливості її використання.
Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти.
Здатність здійснювати професійну діяльність і ухвалювати обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
Здатність управляти різнобічною комунікацією.
Здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної реакції на зауваження.
Фахові
Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та організацій різних форм власності.
Здатність організовувати та розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в різних сферах публічного управління та адміністрування.
Здатність визначати показники сталого розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
Здатність представляти органи публічного управління та налагоджувати ефективні комунікації.
Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України.
Здатність самостійно складати нормативно-правові акти, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді.
Здатність надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
Здатність забезпечувати належний рівень якості управлінських продуктів, послуг чи процесів.
Здатність організувати систему е-документообігу в організації.
Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій.
Здатність розробляти стратегічні документи розвитку систем на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
Здатність розробляти і впроваджувати інноваційні проєкти на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
Здатність виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити адекватні шляхи щодо їх розв’язання.
Здатність вести дослідницьку діяльність, включаючи аналіз проблем, постановку цілей і завдань, вибір способу й методів дослідження, а також оцінку його якості.
Здатність здійснювати наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.
Спеціальні
Здатність підготовлювати, приймати та організовувати виконання управлінських рішень з питань регіонального управління, їх наукового, законодавчого, кадрового, фінансового і інформаційного забезпечення.
Здатність розробляти прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку регіонів та окремих територій.
Здатність визначати основних теорій, принципів, методів та механізмів регіонального управління для вироблення державної регіональної політики в умовах євроінтеграції. Здатність розробляти механізми вертикально-горизонтальної взаємодії у процесі вирішення конкретних питань регіонального розвитку.
Здатність аналізувати компетенції різних рівнів управління регіоном та організовувати скоординовану роботу при вирішенні конкретних проблем регіонального розвитку.
Програмні результати навчання
Знати теоретичні та прикладні засади публічної політики, фінансів, основ та технологій ухвалення управлінських рішень, управління ресурсами.
Знати сучасні підходи до публічного управління та адміністрування.
Знати та вміти використовувати нормативно-правові акти, що регулюють сферу публічного управління та адміністрування.
Знати основні засади національної безпеки в межах своєї професійної компетенції.
Знати та уміти визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування та розвитку електронної демократії.
Використовувати методологію та інструментарій управління інноваціями, ризиками, проєктами, змінами, якістю.
Уміти використовувати сучасні методи наукового пізнання і здійснювати наукові дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.
Уміти попереджати та нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України.
Уміти застосовувати сучасні моделі управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації управлінських та загально-організаційних структур.
Уміти визначати напрями розвитку систем на загальнодержавному, регіональному, місцевому та організаційному рівнях.
Уміти критично осмислювати проблеми та розв’язувати складні завдання у сфері публічного управління та адміністрування.
У складі робочої групи на основі принципів системного аналізу та комплексного підходу складати програмні документи щодо розвитку публічного урядування та адміністрування.
Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері публічного управління та адміністрування.
Знати іноземну мову (рівень В2).
Здійснювати ефективну комунікацію в сфері публічного управління та адміністрування на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.
Уміти використовувати інструменти електронної демократії в сфері публічного управління та адміністрування.
Уміти ініціювати, розробляти та впроваджувати інновації на різних рівнях публічного управління та адміністрування.
Уміти представляти органи публічного управління й організації, та презентувати для широкого загалу результати їх діяльності.
Уміти розробляти та реалізовувати заходи щодо адаптації та впровадження кращих вітчизняних та зарубіжних практик діяльності органів публічного управління та організацій.
Спеціалізація:
Вміння планувати та організовувати потоки ресурсів та інформації в регіоні на основі принципів логістичного підходу.
Вміння застосовувати проєктний підхід для підготовки інфраструктурних проєктів регіону, а також спільних проєктів територіальних громад.
Спроможність аналізувати фінансовий потенціал регіону та розробляти пропозиції щодо підвищення ефективності його використання і залучення альтернативних фінансових джерел, а також готувати пропозиції до інвестиційних програм регіонального розвитку.
Спроможність здійснювати діяльність з моніторингу та оцінювати реалізації регіональної політики, регіональних стратегій і програм соціально-економічного розвитку, цільових програм та проєктів.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Чечель Анна Олександрівна
Чечель Анна Олександрівна завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Марова Світлана Феліксівна
Марова Світлана Феліксівна завідувач кафедри екологічного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор
Токарева Валентина Іванівна
Токарева Валентина Іванівна проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України
Діденко Ніна Григорівна
Діденко Ніна Григорівна професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління
Нерсесов Вадим Рафаельович
Нерсесов Вадим Рафаельович директор інформаційно-аналітичного центру, доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат наук з державного управління
Зелінська Марина Ігорівна
Зелінська Марина Ігорівна доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук
Ясинська Надія Альбертівна
Ясинська Надія Альбертівна професор кафедри фінансів та обліку, доктор економічних наук
Нога Ірина Михайлівна
Нога Ірина Михайлівна помічник ректора, доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Григор'єва Вікторія Василівна
Григор'єва Вікторія Василівна доцент кафедри спеціально-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами