Освітньо-наукова програма доктор філософії
«Публічне управління та адміністрування»

Чечель Анна Олександрівна
Чечель Анна Олександрівна гарант програми, завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, доцент

Процеси реформування адміністративного устрою, державної служби та місцевого самоврядування в Україні тривають, що висвітлює запит суспільства щодо підготовки висококваліфікованих професійних та наукових кадрів - докторів філософії в сфері публічного управління та адміністрування.

В ДонДУУ підготовка фахівців з державного управління ведеться з 2000 року, а докторів філософії за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» ведеться з 2016 року, успадкувавши набуті в протягом декількох десятирічь підготовки кандидатів та докторів наук з державного управління науково-педагогічний досвід, науково-методичні та педагогічні здобутки наукових шкіл університету з урахуванням останніх світових тенденцій в сфері сучасної науки та освіти, вимог потенційних стейкхолдерів та Цілей сталого розвитку, а саме:

Ціль 4. Якісна освіта
Ціль 9. Інновації та інфраструктура
Ціль 17. Партнерство заради сталого розвитку

Наукові дослідження здобувачів освіти проводяться під керівництвом науковців в рамках  затвердженої наукової теми «Публічне управління для сталого територіального розвитку» (№ державної реєстрації 0118U001700).

Отже, здобувачі ступеня PhD (доктор філософії) освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» є:

  •  ініціаторами процесів удосконалення, адаптації до вітчизняних реалій та впровадження успішних практик міжнародного досвіду в сфері публічного управління та адміністрування;
  • авторами наукових публікацій в фахових виданнях України та закордонних виданнях, що внесені до наукометричних баз, містять інноваційні пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності органів влади та місцевого самоврядування;
  • розробниками практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів публічного управління заради відновлення балансу взаємодії між владою, бізнесом та населенням громад та встановлення суспільного консенсусу в умовах сталого розвитку;
  • провайдерами освітньої діяльності в сфері публічного управління та адміністрування, муніципального менеджменту, демократичного розвитку та громадянської освіти задля сталого розвитку суспільства.

Відкрий публічну сферу як джерело інноваційних змін задля сталого розвитку та добробуту в Україні!

 

Основним завданням освітньої програми є підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних працівників для кадрового забезпечення навчального процесу в ДонДУУ та інших закладах вищої освіти – партнерів  університету, а також стекхолдерів з сфери публічного управління, місцевого самоврядування, господарюючих суб’єктів національного господарства та локальних економік, серед яких: Маріупольська міська рада, районні, селищні, сільські ради Донецької області, структурні підрозділи Донецької обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій Донецької області, органів місцевого самоврядування суб’єктів адміністративно-територіального розподілу в Україні та за кордоном, а також суб’єкти господарської діяльності в реальному секторі економіки країни, наприклад, підприємства які входять до холдингу Метінвест.

Протягом навчання здобувачів ступеня доктора філософії долучаються до наукових досліджень за підтримкою наукових керівників та професорсько-викладацького складу групи забезпечення, мають можливості апробації результатів наукової роботи та поглиблення знань з іноземної мови, долучаючись до роботи міжнародних науково-практичних конференцій та беручи участь у програмах академічної мобільності, стажуваннях, проектах міжнародного співробітництва.

Гарант програми – Чечель Анна Олександрівна, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент, директор Центру лідерства ДонДУУ, керівник тренінгових програм та сертифікований тренер програм розвитку громадянських компетентностей, лідерства та демократії участі, має понад 15-річний досвід навчально-педагогічної та наукової роботи та є автором понад 140 навчально-методичних та наукових праць, що опубліковані в фахових виданнях України та внесені до наукометричних наукових баз Scopus, Web of Science, ERIHPLUS, Index Copernicus та інших, а також в міжнародних наукових виданнях, що опубліковані в США та країнах Європейського Союзу.

Профіль освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування»
Галузь знань
28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність
281 «Публічне управління та адміністрування»
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
доктор філософії
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – доктор філософії
Галузь знань - Публічне управління та адміністрування
Спеціальність – Публічне управління та адміністрування
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітньо-наукову програму «Публічне управління та адміністрування»
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, інтегрованих у європейський та світовий освітньо-науковий простір, здатних організовувати та здійснювати науково-дослідну та адміністративно-управлінську діяльність, а також генерувати інноваційні, практично спрямовані рішення щодо розв’язання комплексних науково-практичних проблем у сфері публічного управління та адміністрування
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення: публічне управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня, що залучені до процесів формування умов сталого розвитку в країні.

Цілі навчання: підготовка фахівців з дослідницько- інноваційної діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, що мають компетентності, необхідні для розв’язування комплексних проблеми сталого розвитку суспільства шляхом проведення наукових досліджень і отримання нових теоретико-методологічних та практично спрямованих науково обґрунтованих результатів.

Теоретичний зміст предметної області: термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, методологія публічного управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, адміністрування у всіх сферах діяльності.

Методи, методики та технології: наукового пізнання, стратегічного прогнозування та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, електронного урядування. організаційно- адміністративного та нормативно-правового забезпечення процесів забезпечення сталого розвитку.

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно- комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень.
Фокус програми
Загальний: наукові дослідження в області публічного управління та адміністрування.

Спеціальний: розробка теоретико-методичних та науково- практичних рекомендацій щодо організаційно-адміністративного, нормативно-правового, інформаційно-комунікаційного, фінансово- економічного та інноваційно-інвестиційного забезпечення процесів сталого розвитку.
Орієнтація програми
Освітньо-наукова
Особливості програми
Програма акцентована на сучасних напрямах сталого розвитку суспільства та системи публічного управління та адміністрування в Україні та світі; продукуванні нових знань та розробці ефективних механізмів функціонування, стратегічного розвитку та управління соціально-економічними системами на макро- та мікрорівнях, що матимуть широке практичне застосування та ґрунтуються на сучасних досягненнях теорії публічного управління та публічного адміністрування, теорії і практики управління національним господарством на всіх рівнях державної влади, удосконалення механізмів та інструментів публічного управління. Наукові дослідження проблемних питань публічного управління та адміністрування щодо: інституційного, правового, інформаційного, фінансового, кадрового забезпечення задля прийняття державно управлінських рішень суб’єктами суспільно-політичних і соціально- економічних відносин у сфері публічної діяльності та політики сталого розвитку.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Дослідницька та викладацька діяльність у галузі публічного управління та адміністрування
Адміністративна та управлінська діяльність на посадах вищого рівня в органах законодавчої влади, державного управління та місцевого самоврядування, громадських та політичних організаціях, підприємствах, установах та організаціях.
Посади згідно класифікатора професій України: асистент (2310.2); викладач (2310.2); старший викладач (2310.2); доцент (2310.1); професор (2310.1).
Продовження освіти
Продовжити навчання в докторантурі
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі на запит органів публічної влади, громадськості, бізнесу та інших стейкхолдерів. Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів рідною і іноземною мовами. Проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету та партнерів. Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультування науковим керівником. Отримання навичок науково- педагогічної роботи у вищій школі
Система оцінювання
Проміжний контроль у формі річного звіту відповідно до індивідуального плану. Державна атестація у формі атестаційного екзамену з загальної та професійної підготовки. Апробація результатів досліджень на наукових конференціях. Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях, що входять до
наукометричних баз, визначених МОН України. Підготовка кваліфікаційної роботи за результатами дисертаційного дослідження. Попередня експертиза дисертаційної роботи на фаховому семінарі. Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді
Програмні компетентності
Загальні
Здатність до формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.

Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми.

Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проекти та автономно працювати під час їх реалізації.

Здатність презентувати результати досліджень на всіх рівнях українською та однією з іноземних мов європейського простору.

Здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво.
Спеціальні
Здатність до оволодіння та розвитку методології наукової, педагогічної та управлінської діяльності.

Здатність науково обґрунтовувати, розробляти та здійснювати експертизу нормативно- правових актів, аналітичних довідок, пропозицій, доповідей.

Здатність забезпечувати належний рівень якості наукових/науково-методичних продуктів, послуг чи процесів.

Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції.

Здатність ініціювати, організовувати та керувати інноваційними проектами на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з вирішення наукових і науково-освітніх завдань.

Здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях публічного управління та адміністрування.

Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до потреб сталого розвитку.

Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні технології, в тому числі адміністративно-управлінські, інформаційно-комунікаційні технології, в управлінській, адміністративній, науковій та освітній (педагогічній) діяльності.

Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому числі в конфліктних ситуаціях, а також з метою їх запобігання.

Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення публічного управління та адміністрування, зокрема в процесах сталого розвитку.
Програмні результати навчання
Знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні й практичні проблеми з публічного управління та адміністрування.

Знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності у науковій і освітній (педагогічній) діяльності.

Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, закони, закономірності та принципи управління для розв'язання проблем публічного управління та адміністрування.

Уміти застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і професійній діяльності.

Знати основні засади наукового менеджменту, управління науковими проектами, реєстрації прав інтелектуальної власності.

Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати пріоритетні напрями сталого розвитку на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

Уміти розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до потреб сталого розвитку.

Уміти розробляти проекти законодавчих та нормативних актів, передбачаючи правові та соціально-економічні ризики та наслідки запроваджених правових норм.

Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації організаційних структур управління на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

Уміти отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню важливої теоретичної або прикладної проблеми в галузі публічного управління та адміністрування, що мають загальнонаціональне або світове значення.

Знання моделей та механізмів глобального управління суспільними процесами, вміння розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньо-наукової програми
Чечель Анна Олександрівна
Чечель Анна Олександрівна завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Марова Світлана Феліксівна
Марова Світлана Феліксівна завідувач кафедри екологічного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор
Токарева Валентина Іванівна
Токарева Валентина Іванівна проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України
Діденко Ніна Григорівна
Діденко Ніна Григорівна професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління
Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Николаєва Валентина Іванівна
Николаєва Валентина Іванівна завідувач кафедри соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Нерсесов Вадим Рафаельович
Нерсесов Вадим Рафаельович директор інформаційно-аналітичного центру, доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат наук з державного управління
Хороших Вікторія Валеріївна
Хороших Вікторія Валеріївна завідувач кафедри маркетингу, кандидат наук з державного управління, доцент
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньо-наукової програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами