Освітньо-наукова програма доктор філософії
«Публічне управління та адміністрування»

Чечель Анна Олександрівна
Чечель Анна Олександрівна гарант програми, завідувачка кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, доцент

Процеси реформування адміністративного устрою, державної служби та місцевого самоврядування в Україні тривають, що висвітлює запит суспільства щодо підготовки висококваліфікованих професійних та наукових кадрів - докторів філософії в сфері публічного управління та адміністрування.

В ДонДУУ підготовка докторів філософії за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» ведеться з 2016 року, успадкувавши набуті в протягом декількох десятирічь підготовки кандидатів та докторів наук з державного управління науково-педагогічний досвід, науково-методичні та педагогічні здобутки наукових шкіл університету з урахуванням останніх світових тенденцій в сфері сучасної науки та освіти, вимог потенційних стейкхолдерів та Цілей сталого розвитку, а саме:

Ціль 4. Якісна освіта
Ціль 9. Інновації та інфраструктура
Ціль 17. Партнерство заради сталого розвитку

Наукові дослідження здобувачів освіти проводяться під керівництвом науковців в рамках  затвердженої наукової теми «Публічне управління для сталого територіального розвитку» (№ державної реєстрації 0118U001700).

Отже, здобувачі ступеня PhD (доктор філософії) освітньої програми «Публічне управління та адміністрування» є:

  •  ініціаторами процесів удосконалення, адаптації до вітчизняних реалій та впровадження успішних практик міжнародного досвіду в сфері публічного управління та адміністрування;
  • авторами наукових публікацій в фахових виданнях України та закордонних виданнях, що внесені до наукометричних баз, містять інноваційні пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності органів влади та місцевого самоврядування;
  • розробниками практичних рекомендацій щодо удосконалення механізмів публічного управління заради відновлення балансу взаємодії між владою, бізнесом та населенням громад та встановлення суспільного консенсусу в умовах сталого розвитку;
  • провайдерами освітньої діяльності в сфері публічного управління та адміністрування, муніципального менеджменту, демократичного розвитку та громадянської освіти задля сталого розвитку суспільства.

Відкрий публічну сферу як джерело інноваційних змін задля сталого розвитку та добробуту в Україні!

 

Основним завданням освітньої програми є підготовка висококваліфікованих науково-педагогічних працівників для кадрового забезпечення навчального процесу в ДонДУУ та інших закладах вищої освіти – партнерів  університету, а також стекхолдерів з сфери публічного управління, місцевого самоврядування, господарюючих суб’єктів національного господарства та локальних економік, серед яких: Маріупольська міська рада, районні, селищні, сільські ради Донецької області, структурні підрозділи Донецької обласної державної адміністрації та районних державних адміністрацій Донецької області, органів місцевого самоврядування суб’єктів адміністративно-територіального розподілу в Україні та за кордоном, а також суб’єкти господарської діяльності в реальному секторі економіки країни, наприклад, підприємства які входять до холдингу Метінвест.

Протягом навчання здобувачів ступеня доктора філософії долучаються до наукових досліджень за підтримкою наукових керівників та професорсько-викладацького складу групи забезпечення, мають можливості апробації результатів наукової роботи та поглиблення знань з іноземної мови, долучаючись до роботи міжнародних науково-практичних конференцій та беручи участь у програмах академічної мобільності, стажуваннях, проектах міжнародного співробітництва.

Гарант програми – Чечель Анна Олександрівна, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент, директор Центру лідерства ДонДУУ, керівник тренінгових програм та сертифікований тренер програм розвитку громадянських компетентностей, лідерства та демократії участі, має понад 15-річний досвід навчально-педагогічної та наукової роботи та є автором понад 140 навчально-методичних та наукових праць, що опубліковані в фахових виданнях України та внесені до наукометричних наукових баз Scopus, Web of Science, ERIHPLUS, Index Copernicus та інших, а також в міжнародних наукових виданнях, що опубліковані в США та країнах Європейського Союзу.

Профіль освітньо-наукової програми «Публічне управління та адміністрування»
Галузь знань
28 «Публічне управління та адміністрування»
Спеціальність
281 «Публічне управління та адміністрування»
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
доктор філософії
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – доктор філософії
Галузь знань - Публічне управління та адміністрування
Спеціальність – Публічне управління та адміністрування
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітньо-наукову програму «Публічне управління та адміністрування»
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих наукових і науково-педагогічних кадрів, здатних генерувати інноваційні практично спрямовані рішення щодо розв’язувати комплексних науково-практичних проблем у сфері публічного управління та адміністрування, організовувати та здійснювати науково-дослідну, управлінську та адміністративну діяльність задля забезпечення умов сталого розвитку в країні
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення: публічне управління на загальнодержавному, регіональному, місцевому рівнях та адміністративна діяльність в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, установах, організаціях різного рівня, що залучені до процесів формування умов сталого розвитку в країні.

Цілі навчання: підготовка фахівців з дослідницько-інноваційної діяльності у сфері публічного управління та адміністрування, що мають компетентності, необхідні для розв’язування комплексних проблеми сталого розвитку суспільства шляхом проведення наукових досліджень і отримання нових теоретико-методологічних та практично спрямованих науково обґрунтованих результатів.

Теоретичний зміст предметної області: термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, методологія публічного управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях, адміністрування у всіх сферах діяльності.

Методи, методики та технології: наукового пізнання, стратегічного прогнозування та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, електронного урядування. організаційно-адміністративного та нормативно-правового забезпечення процесів забезпечення сталого розвитку.

Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень.
Фокус програми
Загальний: наукові дослідження в області публічного управління та адміністрування.

Спеціальний: розробка теоретико-методичних та науково-практичних рекомендацій щодо організаційно-адміністративного, нормативно-правового, інформаційно-комунікаційного, фінансово-економічного та інноваційно-інвестиційного забезпечення процесів сталого розвитку.

Ключові слова: публічне управління та адміністрування, наукові дослідження, сталий розвиток.
Орієнтація програми
Освітньо-наукова
Особливості програми
Програма акцентована на сучасних напрямах сталого розвитку суспільства та системи публічного управління та адміністрування в Україні та світі; продукуванні нових знань та розробці ефективних механізмів функціонування, стратегічного розвитку та управління соціально-економічними системами на макро- та мікрорівнях, що матимуть широке практичне застосування та ґрунтуються на сучасних досягненнях теорії публічного управління та публічного адміністрування, теорії і практики управління національним господарством на всіх рівнях державної влади, удосконалення механізмів та інструментів публічного управління. Наукові дослідження проблемних питань публічного управління та адміністрування щодо: інституційного, правового, інформаційного, фінансового, кадрового забезпечення задля прийняття державно управлінських рішень суб’єктами суспільно-політичних і соціально-економічних відносин у сфері публічної діяльності та політики сталого розвитку.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Дослідницька та викладацька діяльність у галузі публічного управління та адміністрування
Адміністративна та управлінська діяльність на посадах вищого рівня в органах законодавчої влади, державного управління та місцевого самоврядування, громадських та політичних організаціях, підприємствах, установах та організаціях.

Посади згідно класифікатора професій України: асистент (2310.2); викладач (2310.2); старший викладач (2310.2); доцент (2310.1); професор (2310.1).
Продовження освіти
Продовжити навчання в докторантурі
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Проблемно-орієнтоване навчання з набуттям компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у професійній галузі на запит органів публічної влади, громадськості, бізнесу та інших стейкхолдерів. Оволодіння методологією наукової роботи, навичками презентації її результатів рідною і іноземною мовами. Проведення самостійного наукового дослідження з використанням ресурсної бази університету та партнерів. Індивідуальне наукове керівництво, підтримка і консультування науковим керівником. Отримання навичок науково-педагогічної роботи у вищій школі
Система оцінювання
Проміжний контроль у формі річного звіту відповідно до індивідуального плану. Державна атестація у формі атестаційного екзамену з загальної та професійної підготовки. Апробація результатів досліджень на наукових конференціях. Публікація результатів досліджень у фахових наукових виданнях, що входять до наукометричних баз, визначених МОН України. Підготовка кваліфікаційної роботи за результатами дисертаційного дослідження. Попередня експертиза дисертаційної роботи на фаховому семінарі. Публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Здатність до формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального культурного кругозору.

ЗК2. Здатність переосмислювати наявне та створювати нове цілісне знання та/або професійну практику і розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші проблеми.

ЗК3. Здатність ініціювати дослідницько-інноваційні проекти та автономно працювати під час їх реалізації.

ЗК4. Здатність презентувати результати досліджень на всіх рівнях українською та однією з іноземних мов європейського простору.

ЗК5. Здатність налагоджувати наукову взаємодію, співробітництво.
Спеціальні
СК1. Здатність до оволодіння та розвитку методології наукової, педагогічної та управлінської діяльності.

СК2. Здатність науково обґрунтовувати, розробляти та здійснювати експертизу нормативно-правових актів, аналітичних довідок, пропозицій, доповідей.

СК3. Здатність забезпечувати належний рівень якості наукових/науково-методичних продуктів, послуг чи процесів.

СК4. Здатність визначати, науково обґрунтовувати та критично оцінювати стратегічні напрями розвитку на загальнодержавному, регіональному, місцевому та на рівні організації в контексті європейської та євроатлантичної інтеграції.

СК5. Здатність ініціювати, організовувати та керувати інноваційними проектами на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

СК6. Здатність планувати й організовувати роботу дослідницьких колективів з вирішення наукових і науково-освітніх завдань.

СК7. Здатність розробляти та проводити комунікативні заходи задля забезпечення громадської підтримки прийняття управлінських рішень на всіх рівнях публічного управління та адміністрування.

СК8. Здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до потреб сталого розвитку.

СК9. Здатність застосовувати, розробляти й удосконалювати сучасні технології, в тому числі адміністративно-управлінські, інформаційно-комунікаційні технології, в управлінській, адміністративній, науковій та освітній (педагогічній) діяльності.

СК10. Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення, в тому числі в конфліктних ситуаціях, а також з метою їх запобігання.

СК11. Здатність до розробки науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення публічного управління та адміністрування, зокрема в процесах сталого розвитку.
Програмні результати навчання
ПРН1. Знати наукові концепції (теорії), термінологію, історію розвитку та сучасний стан наукових знань, ідентифікувати теоретичні й практичні проблеми з публічного управління та адміністрування.

ПРН2. Знати та дотримуватися основних засад академічної доброчесності у науковій і освітній (педагогічній) діяльності.

ПРН3. Знати та уміти застосовувати загальні та спеціальні методи наукового пізнання, закони, закономірності та принципи управління для розв'язання проблем публічного управління та адміністрування.

ПРН4. Уміти застосовувати сучасні інформаційні технології та інструменти в науковій, освітній (педагогічній) і професійній діяльності.

ПРН5. Знати основні засади наукового менеджменту, управління науковими проектами, реєстрації прав інтелектуальної власності.

ПРН6. Уміти визначати, оцінювати й обґрунтовувати пріоритетні напрями сталого розвитку на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

ПРН7. Уміти розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики електронного урядування та електронної демократії до потреб сталого розвитку.

ПРН8. Уміти готувати проектні запити на фінансування наукових досліджень, розробляти програмні документи (стратегії, програми, концепції) виходячи із аналізу зарубіжного досвіду, оцінки правового і ресурсного забезпечення та добору адекватних механізмів розвитку публічного управління та адміністрування.

ПРН9. Уміти розробляти проекти законодавчих та нормативних актів, передбачаючи правові та соціально-економічні ризики та наслідки запроваджених правових норм.

ПРН10. Уміти адаптувати й застосовувати сучасні моделі/підходи до управління та адміністрування, а також міжнародний досвід при проектуванні та реорганізації організаційних структур управління на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

ПРН11. Уміти отримувати науково-прикладні результати, які сприяють розв’язанню важливої теоретичної або прикладної проблеми в галузі публічного управління та адміністрування, що мають загальнонаціональне або світове значення
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньо-наукової програми
Чечель Анна Олександрівна
Чечель Анна Олександрівна завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, доцент
Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук
Марова Світлана Феліксівна
Марова Світлана Феліксівна ректор, завідувач кафедри екологічного менеджменту, доктор наук з державного управління, професор
Діденко Ніна Григорівна
Діденко Ніна Григорівна професор кафедри гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління
Хороших Вікторія Валеріївна
Хороших Вікторія Валеріївна завідувач кафедри маркетингу, кандидат наук з державного управління
Нерсесов Вадим Рафаельович
Нерсесов Вадим Рафаельович директор інформаційно-аналітичного центру, доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат наук з державного управління
Зелінська Марина Ігорівна
Зелінська Марина Ігорівна доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньо-наукової програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами