Освітня програма бакалавр
«Соціологія»

Чаплик Микола Миколайович
Чаплик Микола Миколайович гарант програми, доцент кафедри соціології управління, кандидат історичних наук

«Соціологія – це наука, що вивчає як розум та здібності людини вдосконалюються під впливом соціального життя» (Огюст Конт)

Вивчати та аналізувати громадську думку, розумітися на закономірностях людської поведінки, здобувати за допомогою соціологічних методів цінну інформацію для виробників товарів та послуг, політиків, управлінців, мас-медіа, громадських організацій, налагоджувати соціальні контакти й нарощувати власний соціальний капітал – під силу лише фахівцям-соціологам.

Соціолог стоїть на сторожі громадських інтересів, що надає його роботі соціального визнання.

Соціолог знає більше за інших, бачить на крок вперед, отож, є більш захищеним та підготовленимдо зустрічі зекономічними та політичними кризами.

Соціолог завжди знайде собі роботу, бо його професія перебуває на стику багатьох сфер зайнятості.

Робота соціологом дає задоволення від різноманітного та насиченого спілкування з людьми, тренує емоційний інтелект, розвиває самодисципліну.

Ми допоможемо вам здобути престижну й динамічну професію соціолога, досягти економічного успіху, реалізуватися як особистості!

  • Навчання у досвідчених викладачів, соціологів-практиків в галузях соціології управління, соціології освіти, соціології політики, девіантної соціології, соціології культури та релігії, соціології міста.
  • Відпрацювання навичок інтерв’юера, кодувальника даних на базі соціологічної науково-дослідної лабораторії,  з перших курсів навчання.
  • Робота зі спеціальними програмами статистичної обробки даних (SPSS та ін.) та візуалізації даних.
  • Оволодіння технологіями соціологічного супроводу ухвалення управлінських рішень. Організація та проведення  власних соціологічних досліджень на основі кількісних та якісних методів.
  • Соціально-проєктна та волонтерська діяльність.  
  • Поглиблене вивчення іноземної мови та можливості академічної мобільності.
  • Розвиток softskills: лідерство, самоменеджмент, командна робота, позитивне ставлення, відповідальність, критичне мислення, креативність, гнучкість.
Профіль освітньої програми «Соціологія»
Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
054 Соціологія
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр соціології
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 054«Соціологія»
Освітня програма «Соціологія»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД № 05003420
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Соціологія»
Мета програми
Підготовки фахівців із соціології, які володіють теоретичними знаннями в галузі загальної соціології, спеціальних та галузевих її напрямках та практичними навичками організації й проведення соціологічних досліджень
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення: соціальна взаємодія на мега-, макро-, мезо- та мікросоціальному рівні, зокрема соціальна диференціація та інтеграція, інституціоналізація, відтворення й трансформація соціальної структури та культури, конструювання соціальної дійсності, соціальний вплив на формування особистості, соціальні проблеми та конфлікти.
Цілі навчання: формування випускників як соціально активних та професійних особистостей, спроможних проводити наукові та прикладні дослідження, вирішувати певні соціальні проблеми і завдання у суспільстві, мати навички аналітичної роботи із соціальною інформацією.
Теоретичний зміст предметної області: знання про особистість, соціальні групи, суспільство і людство в їхньому взаємозв’язку та змінах.
Методи, методики та технології: широкий спектр методів збору й аналізу соціологічної інформації, зокрема з використанням математико-статистичних методів та спеціалізованого програмного забезпечення; технології: особистісно-орієнтованого навчання; кредитно-модульного навчання; навчання як дослідження; групового навчання; новітні інформаційні технології.
Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи (комунікативні, пошукові, аналітичні), інші програмні продукти, що застосовуються в соціологічній діяльності
Фокус програми
Загальна підготовка в галузі соціології.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Спрямованість на соціологічний супровід управлінської діяльності в органах влади різних рівнів, в комерційному та громадських секторах.
Передбачає національну і міжнародну кредитну мобільність, укладення договорів про подвійний диплом, проходження практики в органах влади, громадських організаціях, соціологічній науково-дослідній лабораторії.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Будь-які види зайнятості, що вимагають аналітичної роботи із соціальною інформацією, ефективної комунікації, управління соціальними відносинами та процесами.
Основна сфера зайнятості відповідає кодам 263, 243 та 242 ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації зайнятості Міжнародної організації праці.
Соціологи, антропологи та суміжні фахівці; спеціалісти з соціальної роботи та консультування; спеціалісти з реклами та маркетингу; спеціалісти зі зв'язків із громадськістю; спеціалісти з адміністрування (аналітики управління та організації; спеціалісти з адміністрування політики; спеціалісти з персоналу та кар'єри; професіонали з підготовки та підвищення кваліфікації персоналу).
Продовження освіти
Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти за галуззю знань
05 «Соціальні та поведінкові науки» або іншою галуззю (у разі успішного складання додаткових фахових випробувань).
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Можливість студентів формувати власну траєкторію навчання (студентоцентроване навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання у соціологічній науково-дослідній лабораторії тощо). Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язування проблем, виконання проектів, дослідницькі практичні роботи, підготовка кваліфікаційної роботи.
Система оцінювання
ППоточний контроль у формі усного або письмового опитування на практичних, семінарських заняттях, оцінка виступів студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях, есе, тестування, захист групових проєктів, індивідуальних творчих робіт тощо. Звіти з практики. Підсумковий контроль – письмові та усні екзамени та заліки. Підсумкова атестація – публічний захист кваліфікаційної роботи та атестаційний екзамен
Програмні компетентності
Загальні
Гнучкість мислення, знання і розуміння. Здатність до абстрактного та конкретного мислення, аналізу та синтезу. Володіння українською мовою (письмово й усно). Здатність спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою (письмово й усно). Здатність до аргументованого представлення власної думки, компетентної та толерантної дискусії з її опонентами. Здатність до конструктивної критики та самокритики.
Практичні навички. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Навички міжособистісної взаємодії.
Морально-етичні установки. Усвідомлення проблематики рівних можливостей у суспільстві, зокрема її гендерних, расових, вікових аспектів. Усвідомлення культурного розмаїття суспільств та викликів взаємодії в міжкультурному контексті. Здатність діяти соціально відповідально.
Фахові
Глибокі знання та розуміння. Розуміння базових закономірностей взаємодії індивідів, соціальних груп, спільнот та суспільств. Розуміння соціальної обумовленості особистості та життєвого шляху індивіда, а також ролі індивіда в життєдіяльності соціальних організацій, спільнот і суспільств. Розуміння соціальних процесів, трендів, можливостей і викликів соціальних змін в Україні та світі. Усвідомлення відмінностей поміж ключовими соціологічними парадигмами. Здатність читати професійну літературу англійською.
Застосування спеціалізованих знань. Здатність застосовувати соціологічні поняття, концепції та теорії для інтерпретації соціальних явищ і процесів. Здатністьс півставляти результати різних соціологічних досліджень. Здатність застосувати соціологічний дослідницький інструментарій. Здатність розробити програму соціологічного дослідження. Здатність знайти соціальні дані у відкритому доступі, здійснити їх змістовне структурування й узагальнення. Здатність проаналізувати, представити та проінтерпретувати числові й нечислові соціальні дані.
Програмні результати навчання
Давати визначення соціологічних понять і застосовувати соціологічні поняття, концепції та теорії для пояснення практичних ситуацій.
Розрізняти основні соціологічні підходи та парадигми в історичній і сучасній перспективах.
Розуміти переваги й обмеження принципу «свободи від оцінок» у соціології в порівнянні з ангажованою та публічною соціологією.
Пояснювати етичні аспекти досліджень і застосовувати принципи дослідницької етики.
Прочитавши англійською академічний текст у галузі соціології, представити українською його тези.
Спілкуватися іноземною мовою (письмово та усно).
Додатково до фахової траєкторії
Розробляти дизайн та інструментарій для досліджень базового рівня складності.
Формувати репрезентативну вибіркову сукупність у дослідженнях базового рівня складності та розраховувати її обсяг.
Формувати нерепрезентативну вибіркову сукупність.
Порівнювати переваги й обмеження різних методів збору соціологічної інформації.
Проводити індивідуальні та групові інтерв′ю, спостереження, здійснювати контент-аналіз базового рівня складності.
Здійснювати аналіз і синтез, представлення й інтерпретацію числової і нечислової соціологічної інформації.
Додатково для наукової траєкторії
Описувати та застосовувати базові критерії науковості та об′єктивності досліджень.
Формулювати дослідницькі запитання та конкретизувати мету дослідження.
Обґрунтовувати методологію та висновки власного дослідження.
Користуватися ключовими відкритими базами/банками соціальних даних.
Узагальнювати та зіставляти результати різних досліджень.
Нормативні дисципліни
Загальний курс вищої математики Інформаційні та комунікаційні технології в галузі знань Іноземна мова Історія України Основи охорони праці Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Безпека життєдіяльності Українська мова (за професійним спрямуванням) Економічна теорія Правознавство Екологія Філософія

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Соціологія» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Чаплик Микола Миколайович
Чаплик Микола Миколайович доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач соціологічної науково-дослідної лабораторії, кандидат історичних наук
Никифоренко Наталя Олексіївна
Никифоренко Наталя Олексіївна завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Токарева Валентина Іванівна
Токарева Валентина Іванівна проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України
Николаєва Валентина Іванівна
Николаєва Валентина Іванівна завідувач кафедри соціального управління, д.держ упр., доцент
Сікорська Ірина Миколаївна
Сікорська Ірина Миколаївна директор Центру міжнародного співробітництва, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат наук з державного управління, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти
Луковенко Ілля Геннадійович
Луковенко Ілля Геннадійович доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та кафедри соціології управління, кандидат історичних наук
Сирмаміїх Ірина Вікторівна
Сирмаміїх Ірина Вікторівна завідувач кафедри комп'ютерних наук, кандидат економічних наук
Савінков  Микола Олександрович
Савінков Микола Олександрович доцент кафедри комп’ютерних наук, кандидат фізико-математичних наук
Кальянов Анатолій Володимирович
Кальянов Анатолій Володимирович професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор медичних наук
Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Морева Вікторія Володимирівна
Морева Вікторія Володимирівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат хімічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Турбіна Оксана Ігорівна
Турбіна Оксана Ігорівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат економічних наук
Наумова Тетяна Михайлівна
Наумова Тетяна Михайлівна доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук
Никифоренко Андрій Ростиславович
Никифоренко Андрій Ростиславович старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Кулешова Елла Миколаївна
Кулешова Елла Миколаївна старший викладач кафедри державно-правових дисциплін
Ребро Ольга Вікторівна
Ребро Ольга Вікторівна викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Бережна Людмила Григорівна
Бережна Людмила Григорівна старший викладач кафедри туризму
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами