Освітня програма бакалавр
«Соціальна робота»

Николаєва Валентина Іванівна
Николаєва Валентина Іванівна гарант програми, доцент кафедри соціології управління, кандидат педагогічних наук

«Справжнє розумне навчання змінює і наш розум, і наші нрави» (М. Монтень)

Соціальна робота пройшла довгий шлях становлення – від монастирської благодійності до академічної спеціальності. Термін «соціальна робота» став широко вживаним у ХХстолітті, у зв'язку з утвердженням ідеалів громадянського суспільства, принципів соціальної справедливості, визнанням права кожної  людини на гідне існування.

В кризові періоди соціальна робота стає однією з найбільш затребуваних професій, адже саме фахівці з соціальної роботи досліджують соціальне становище задля попередження соціальних вибухів, діагностують наявні проблеми громади, сім’ї,  окремої людини, розробляють проєкти вирішення проблем, реалізують заходи з відновлення клієнтами втрачених соціальних функцій.

Соціальна робота сьогодні – це можливість поєднувати особисті якості, професійні знання та методики, ставши тими, хто підтримує, втішає, навчає, консультує, повертає віру в себе, допомагає подолати скрутні життєві обставини й змінити життя на краще.

Ми пропонуємо Вам отримати одну з найгуманніших та емпатійних професій, за покликанням і станом душі!

  • Практико-орієнтоване навчання в тісному контакті з соціальними установами.

  • Відпрацювання професійних навичок за допомогою інноваційних методів та інтерактивних форм: тренінгів, casestudy, ділових ігор. 

  • Інтеграція досліджень і навчання на базі науково-дослідної соціологічної лабораторії, інформаційно-консультаційного пункту «Контакт».

  • Поглиблена соціологічна та психологічна підготовка.

  • Соціально-проєктна та волонтерська діяльність.  

  • Оволодіння іноземною мовою, розвиток softskills. 

  • Можливості академічної мобільності та вивчення зарубіжних стандартів соціальної роботи.

Гарант програми – доцент Валентина Николаєва – практикуючий фахівець у сфері соціальної роботи, сертифікований тренер-ментор-фасилітатор,  арт-коуч, докторант за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (тема дисертації «Державне управління системою соціальної роботи в транзитивному суспільстві»), експерт у реалізації Міжнародної програми розвитку інклюзивних спільнот за підтримки IACD Global, активний виконавець міжнародних проєктів.

Профіль освітньої програми «Соціальна робота»
Галузь знань
23 Соціальна робота
Спеціальність
231 Соціальна робота
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з соціальної роботи
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 231 «Соціальна робота»
Освітня програма «Соціальна робота»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД № 05003429
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Соціальна робота»
Мета програми
Підготовка фахівця, здатного вирішувати типові професійні завдання у соціальній роботі широкого спектру соціальних інституцій.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення: особи, родини, соціальні групи та громади, які потребують підтримки для покращення здоров'я, соціального функціонування та загального благополуччя.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв'язувати складні спеціалізовані задачі та прикладні проблеми соціальної сфери, у тому числі управління соціальними процесами та процесами індивідуального розвитку особистості, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи і характеризується комплексністю та невизначеністю умов, та зорієнтованих на подальшу фахову самоосвіту.
Теоретичний зміст предметної області: поняття, концепції та методи підтримання і надання кваліфікованої допомоги особам, групам людей, громадянам, з метою розширення або відновлення їхньої здатності до соціального функціонування, реалізації громадянських прав, запобігання соціальній ексклюзії.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціальні методи пізнання соціальних явищ; методики оцінки поведінки чи діяльності індивідів і соціальних груп; педагогічні, економічні, психологічні, соціологічні, інформаційно-комунікаційні технології.
Інструменти та обладнання: сучасні інформаційно-комунікативні технології, інформаційні ресурси та програмні продукти, що застосовуються в соціальній сфері
Фокус програми
Загальна підготовка в галузі соціальної роботи.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Спрямованість на практичну соціальну роботу з різними категоріями населення, зокрема на надання соціальної, психологічної та педагогічної допомоги особам та групам, які її потребують; на менеджерську діяльність у соціальній сфері із застосуванням соціологічного супроводу.
Програма передбачає національну і міжнародну кредитну мобільність, укладення договорів про проходження практики
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Робота за фахом у сферах державного управління, національної безпеки, правоохоронній сфері, закладах, установах, організаціях соціального захисту та надання соціальних послуг, охорони здоров’я, освіти, культури.
Зокрема: соціальний працівник; керівник установи соціального захисту населення; менеджер у соціальній сфері; соціальний аудитор; соціальний патолог; педагог соціальний; спеціаліст державної служби; фахівець із соціальної роботи; фахівець з організації побутового обслуговування; фахівець із спеціалізованого обслуговування; фахівець із соціальної допомоги вдома; фахівець з питань зайнятості; фахівець з вирішення конфліктів (побутова сфера); фахівець з профорієнтації; фахівець із організації дозвілля; інспектор з соціальної допомоги; інспектор з охорони дитинства; консультант; наглядач в громадському центрі; вихователь соціальний по роботі з дітьми-інвалідами; наглядач за умовно засудженими.
Продовження освіти
Продовження навчання для здобуття другого (магістерського) рівня. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання

Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язування проблем, виконання проєктів, дослідницькі практичні роботи, підготовка кваліфікаційної роботи.
Система оцінювання
Письмові та усні екзамени, есе, презентації, атестаційний екзамен, захист кваліфікаційної роботи.
Програмні компетентності
Загальні
Гнучкість мислення, знання і розуміння. Набуття абстрактного способу мислення, аналізу та синтезу, який дозволяє розуміти предметну область та професійну діяльність, вміння спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, використовувати інформаційні та комунікаційні технології, виявляти, ставити та вирішувати проблеми, вчитися й оволодівати сучасними знаннями.
Практичні навички. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, вміти реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, застосовувати знання у практичних ситуаціях, планувати та управляти часом, ухвалювати обґрунтовані рішення, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Мати визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
Морально-етичні установки. Усвідомлення цінності вільного демократичного суспільства, необхідності його сталого розвитку; розуміння верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні; орієнтація на збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства на основі знань історії та закономірностей розвитку предметної області; здатність діяти соціально відповідально.
Фахові
Для усіх траєкторій навчання
Глибокі знання та розуміння. Здатність до розуміння сутності, значення та видів соціальної роботи, основних її напрямів (психологічного, соціально-педагогічного, юридичного, економічного, медичного), нормативно-правової бази стосовно соціальної роботи та соціального забезпечення, організації та функціонування системи соціального захисту і соціальних служб.
Застосування спеціалізованих знань. Здатність прогнозувати перебіг різних соціальних процесів, застосовувати сучасні експериментальні методи роботи з соціальними об’єктами в польових і лабораторних умовах; розробляти шляхи подолання соціальних проблем і знаходити ефективні методи їх вирішення. Здатність до надання допомоги та підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей; до застосування методів менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу, до сприяння підвищенню добробуту і соціального захисту осіб, здійснення соціальної допомоги та надання підтримки тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, до розробки та реалізації соціальних проєктів і програм.
Додатково до соціально-фахової траєкторії
Принципи організації допомоги. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних професійних груп та громад, дотримуватися етичних принципів та стандартів соціальної роботи.
Оцінка і експертиза. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної групи і громади; до виявлення, соціального інспектування й оцінки потреб вразливих категорій громадян, у тому числі тих, що опинилися в складних життєвих обставинах;до оцінювання соціальних проблем, потреб, особливостей та ресурсів клієнтів, результатів та якості професійної діяльності у сфері соціальної роботи.
Додатково для наукової траєкторії
Залучення ресурсів до вирішення соціальних проблем. Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у професійній практиці; здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту, виявляти і залучати ресурси організацій-партнерів з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності, до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері.
Програмні результати навчання
Для усіх траєкторій навчання
Здійснювати пошук, аналіз і синтез інформації з різних джерел для розв’язування професійних завдань, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між соціальними подіями та явищами.
Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань.
Формулювати власні обґрунтовані судження на основі аналізу соціальної проблеми.
Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки.
Застосовувати методи менеджменту для організації власної професійної діяльності та управління діяльністю соціальних робітників і волонтерів, іншого персоналу.
Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами соціальних послуг.
Додатково до соціально-фахової траєкторії
Ідентифікувати, формулювати і розв’язувати завдання у сфері соціальної роботи, інтегрувати теоретичні знання та практичний досвід.
Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно ухвалювати ефективні рішення у складних ситуаціях.
Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання професійних завдань.
Використовувати методи профілактики для запобігання можливих відхилень у психічному розвитку, порушень поведінки, міжособистісних стосунків, для розв’язання конфліктів, попередження соціальних ризиків та складних життєвих обставин.
Визначати зміст співпраці з організаціями-партнерами з соціальної роботи для виконання завдань професійної діяльності.
Використовувати методи соціальної діагностики у процесі оцінювання проблем, потреб, специфічних особливостей та ресурсів клієнтів.
Самостійно визначати ті обставини, у з’ясуванні яких потрібна соціальна допомога.
Конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених завдань, використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до результатів оцінки.
Проявляти толерантність до альтеративних принципів та методів виконання професійних завдань.
Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях.
Додатково для наукової траєкторії
Критично аналізувати й оцінювати чинну соціальну політику країни, соціально-політичні процеси на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях.
Використовувати відповідні наукові дослідження та застосовувати дослідницькі професійні навички у ході надання соціальної допомоги.
Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих групах.
Виявляти етичні дилеми та суперечності у професійній діяльності та застосовувати засоби супервізії для їх розв’язання
Нормативні дисципліни
Логіка Конфліктологія Соціологія Іноземна мова Історія України Етика (за професійним спрямуванням) Основи охорони праці Іноземна мова (за професійним спрямуванням) Безпека життєдіяльності Основи демографії Соціологія девіантної поведінки Соціологія організацій та управління

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Соціальна робота» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Николаєва Валентина Іванівна
Николаєва Валентина Іванівна завідувач кафедри соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент
Чаплик Микола Миколайович
Чаплик Микола Миколайович доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач соціологічної науково-дослідної лабораторії, кандидат історичних наук
Никифоренко Наталя Олексіївна
Никифоренко Наталя Олексіївна завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Луковенко Ілля Геннадійович
Луковенко Ілля Геннадійович доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та кафедри соціології управління, кандидат історичних наук
Сікорська Ірина Миколаївна
Сікорська Ірина Миколаївна директор Центру міжнародного співробітництва, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат наук з державного управління, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти
Малярчук Наталя Григорівна
Малярчук Наталя Григорівна доцент кафедри соціальної роботи, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Кальянов Анатолій Володимирович
Кальянов Анатолій Володимирович професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор медичних наук
Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Нерсесов Вадим Рафаельович
Нерсесов Вадим Рафаельович директор інформаційно-аналітичного центру, доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат наук з державного управління
Морева Вікторія Володимирівна
Морева Вікторія Володимирівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат хімічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Турбіна Оксана Ігорівна
Турбіна Оксана Ігорівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат економічних наук
Наумова Тетяна Михайлівна
Наумова Тетяна Михайлівна доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук
Никифоренко Андрій Ростиславович
Никифоренко Андрій Ростиславович старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Кулешова Елла Миколаївна
Кулешова Елла Миколаївна старший викладач кафедри державно-правових дисциплін
Тарасенко Олексій  Володимирович
Тарасенко Олексій Володимирович старший викладач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Ребро Ольга Вікторівна
Ребро Ольга Вікторівна викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Бережна Людмила Григорівна
Бережна Людмила Григорівна старший викладач кафедри туризму
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами