Освітня програма бакалавр
«Туризм»

Драгомірова Євгенія Сергіївна
Драгомірова Євгенія Сергіївна гарант освітньої програми, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук

«Обери собі роботу до душі, і тобі не доведеться працювати жодного дня у своєму житті» (Конфуцій)

Подорожувати самому і відкривати світ іншим, відчувати себе громадянином світу і усунути мовний та соціокультурний бар'єр, знайти своє покликання і отримувати стабільний дохід − все це ви знайдете в спеціальності «Туризм».

Близько 10% глобального ВВП створюється за рахунок туризму.  Якщо порівняти ці дані з часткою сільського господарства (4%) і промисловості (трохи більше 30%), то цифри вражають.

За останні 50 років це єдина галузь економіки, яка наполегливо зростала, незважаючи на кризи та землетруси.

5 липня 1841 року британський підприємець Томас Кук, організував першу в світі туристичну поїздку, започаткувавши світовий груповий туризм.

За більш ніж 170 років діяльності туристичний бізнес накопичив багато досвіду, методів ефективного розвитку та секретів успіху.

 

 

Ми допоможемо вам стати успішними в одній з найбільш перспективних сфер бізнесу!

 

Навчання у найкращих професорів, які спеціалізуються на туризмі; плідна робота на практичних заняттях, розбір кейсів; співпраця з провідними туристичними операторами України, участь в ознайомчих турах до Європи; участь в міжнародних програмах; володіння двома іноземними мовами; отримання практичних рекомендацій та порад як уникнути фейлів при побудові власного туристичного бізнесу і багато іншого.

Упродовж останніх 3-х років викладачі кафедри мали понад 30 закордонних стажувань в університетах Європи, постійно підвищують педагогічну майстерність та кваліфікацію, впроваджують європейську систему викладання.

Профіль освітньої програми «Туризм»
Галузь знань
24 Сфера обслуговування
Спеціальність
242 Туризм
Форми навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з туризму
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність 242 «Туризм»
Освітня програма «Туризм»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС, 3 роки 10 місяців
Мова викладання
українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД №05006595
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Туризм»
Мета програми
Формування загальних та фахових компетентностей для успішного здійснення професійної діяльності у сфері туризму.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкти вивчення та/або діяльності:
туризм як суспільний феномен, складна соціо-еколого-економічна система, яка охоплює різноманітні природно-географічні, соціокультурні, екологічні, економічні, організаційно-правові аспекти;
туризм як сфера професійної діяльності та бізнес в індустрії туризму (процеси формування, просування, реалізації та організації споживання туристичного продукту, послуг суб’єктів туристичної діяльності).
Теоретичний зміст предметної області:
- основні поняття: туризм, турист, сфера туризму, форми та види туризму, туристичні ресурси, об’єкти та атракції туризму; туристичний продукт, екскурсія, туристична дестинація, туристична діяльність, туристичний сервіс, індустрія туризму, туристична інфраструктура, ринок туристичних послуг, суб’єкти туристичного бізнесу;
- концепції: гуманістична, глобалізаційна, геопросторової організації, глокалізації, національної ідентичності, патріотично-виховна, сталого розвитку; інформаційна, холістичного маркетингу, сервісна, постіндустріальна;
- принципи: студентоцентричний, комптентністно-орієнтований, практико-орієнтований, міждисциплінарний.
Методи і засоби: загально- та спеціальнонаукові (методи просторового аналізу, економічні, соціологічні, .психологічні), інформаційні, методи туристичного обслуговування (технологічно-виробничі, інтерактивні, сервісні).
Інструменти та обладнання: технічне обладнання (комп’ютер, GPS тощо), карти, атласи, спеціалізовані прикладні ліцензовані програми, обладнання туристичного офісу готельно-ресторанне обладнання, спортивне спорядження та ін.
Фокус програми
Загальна програма: «Туризм». Акцент робиться на здобутті навичок та знань в сфері туризму, що передбачає визначену зайнятість та можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання (магістерські професійні та наукові програми).
Орієнтація програми
Програма професійна прикладна; структура програми передбачає динамічне, інтегративне та інтерактивне навчання. Програма пропонує комплексний підхід до здійснення діяльності в сфері туризму та реалізує це через навчання та практичну підготовку.
Дисципліни та модулі, включені в програму орієнтовані на актуальні напрями, в межах яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра здобувача.
Особливості програми
Програма розвиває перспективи практичного опанування навичок туристичної діяльності, вказує орієнтири сучасного розвитку сфери обслуговування туристичної галузі. Виконується в активному дослідницькому середовищі.
Програма розроблена з урахуванням останніх тенденційна ринку праці та в умовах взаємодії з провідними представниками туристичної індустрії України.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Робочі місця в компаніях-туроператорах, турагентствах, туристичних фірмах, на підприємствах туристичної галузі будь-яких організаційно-правових форм на посадах: фахівця з туристичного обслуговування, організатора подорожей (екскурсій), фахівця з організації ` дозвілля, з розвитку сільського туризму, консультанта (в апараті органів державної влади, виконкому), референта з основної діяльності (туризму), інспектора з туризму, інструктора з основної діяльності (туризму), фахівця з туристичної безпеки, інспектора з туризму.
Продовження освіти
Можливість навчання за програмою другого рівня вищої освіти в галузях, що узгоджуються з отриманим дипломом бакалавра, або суміжною; магістерські (освітньо-наукові/освітньо-професійні) програми вищої освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах; поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використанням сучасних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти упродовж життя.
Система оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проєкти, звіти за практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
Здатність працювати в міжнародному контексті.
Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
Здатність планувати та управляти часом.
Спеціальні
Розуміння сучасних тенденцій і регіональних пріоритетів розвитку туризму в цілому та окремих його форм і видів.
Розуміння процесів організації туристичних подорожей і комплексного туристичного обслуговування (готельного, ресторанного, транспортного, екскурсійного, рекреаційного).
Здатність розробляти, просувати, реалізовувати та організовувати споживання туристичного продукту.
Розуміння принципів і процесів формування та організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та його підсистем.
Здатність забезпечувати безпеку туристів у звичайних та складних форс-мажорних обставинах.
Програмні результати навчання
Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання. Ухвалювати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.
Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки.
Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці основні положення туристичного законодавства, національних і міжнародних стандартів з обслуговування туристів.
Знати, розуміти і вміти використовувати на практиці базові поняття з теорії туризму, організації туристичного процесу та туристичної діяльності суб’єктів ринку туристичних послуг, а також світоглядних та суміжних наук.
Знати і розуміти основні форми і види туризму, їх поділ.
Пояснювати особливості організації рекреаційно-туристичного простору.
Аналізувати рекреаційно-туристичний потенціал території.
Застосовувати у практичній діяльності принципи і методи організації та технології обслуговування туристів.
Розробляти, просувати та реалізовувати туристичний продукт.
Ідентифікувати туристичну документацію та вміти правильно нею користуватися.
Організовувати процес обслуговування споживачів туристичних послуг на основі використання сучасних інформаційних, комунікаційних і сервісних технологій та дотримання стандартів якості і норм безпеки.
Розуміти принципи, процеси і технології організації роботи суб’єкта туристичного бізнесу та окремих його підсистем (адміністративно-управлінська, соціально-психологічна, економічна, техніко-технологічна).
Володіти державною та іноземною (-ними) мовою (мовами), на рівні, достатньому для здійснення професійної діяльності.
Застосовувати навички продуктивного спілкування зі споживачами туристичних послуг.
Встановлювати зв’язки з експертами туристичної та інших галузей.
Проявляти повагу до індивідуального і культурного різноманіття.
Проявляти толерантність до альтеративних принципів та методів виконання професійних завдань.
Діяти у відповідності з принципами соціальної відповідальності та громадянської свідомості.
Управляти своїм навчанням з метою самореалізації в професійній туристичній сфері.
Адекватно оцінювати свої знання і застосовувати їх в різних професійних ситуаціях.
Аргументовано відстоювати свої погляди у розв’язанні професійних завдань.
Виявляти проблемні ситуації і пропонувати шляхи їх розв’язання.
Ухвалювати обґрунтовані рішення та нести відповідальність за результати своєї професійної діяльності.
Професійно виконувати завдання в невизначених та екстремальних ситуаціях.
Нормативні дисципліни
Підприємницька діяльність в туризмі Географія туризму Загальний курс вищої математики Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу Організація туризму (Організація екскурсійної діяльності) Рекреаційні комплекси України та світу Організація туризму (Основи туризмознавства) Організація туризму (Організація туристичних подорожей) Спеціалізований туризм Маркетинг в туризмі Іноземна мова Історія України

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Туризм» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Стойка Андрій Васильович
Стойка Андрій Васильович завідувач кафедри туризму, голова ради з якості, доктор наук з державного управління, професор
Драгомірова Євгенія Сергіївна
Драгомірова Євгенія Сергіївна доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Горюнова Катерина Анатоліївна
Горюнова Катерина Анатоліївна старший викладач кафедри туризму
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Ляшко Ірина Ігорівна
Ляшко Ірина Ігорівна доцент кафедри маркетингу, кандидат наук з державного управління, доцент
Савінков  Микола Олександрович
Савінков Микола Олександрович доцент кафедри комп’ютерних наук, кандидат фізико-математичних наук
Малярчук Наталя Григорівна
Малярчук Наталя Григорівна доцент кафедри соціальної роботи, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Наумова Тетяна Михайлівна
Наумова Тетяна Михайлівна доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук
Морева Вікторія Володимирівна
Морева Вікторія Володимирівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат хімічних наук
Турбіна Оксана Ігорівна
Турбіна Оксана Ігорівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат економічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами