Освітня програма магістр
«Менеджмент в туризмі»

Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна гарант програми, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук

Туризм зростає швидше, ніж загальносвітова економіка!

Лідери країн G20 в декларації за підсумками щорічної зустрічі визнали важливість індустрії подорожей і туризму як засобу створення робочих місць, забезпечення економічного зростання і розвитку в світі. Але в Україні туризм є все ще недооціненим активом. Для якісного розвитку галузі в Україні необхідні фахівці з широким спектром знань, нешаблонним мисленням, досвідом і ентузіазмом.

У Вас є базова освіта та бажання якісно змінити туристичну галузь? Стати більш ефективним бізнесменом чи аналітиком туристичної сфери? 

Тоді приготуйтеся до «перезавантаження» професійного мислення!

Розробка програм розвитку, вивчення специфічних ризиків туристичної галузі, впровадження драйверів туризму, взаємодія з органами державної влади та місцевого самоврядування, розробка інструментів щодо підвищення обсягу туристичних послуг в регіоні і країні в цілому. Це ті завдання, які зможуть вирішити випускники освітньої  програми «Менеджмент в туризмі».

Гарант програми – професор Андрій Стойка – практикуючий фахівець в сфері туризму, експерт Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти, активний виконавець міжнародних проєктів, голова Галузевої експертної ради з Публічного управління та адміністрування.

Упродовж останніх 3-х років викладачі кафедри мали понад 30 закордонних стажувань в університетах Європи. Постійно підвищують педагогічну майстерність та кваліфікацію та впроваджують європейську систему викладання.

Профіль освітньої програми «Менеджмент в туризмі»
Галузь знань
07 Управління та адміністрування
Спеціальність
073 Менеджмент
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр менеджменту
спеціалізація «Менеджмент в туризмі»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – Менеджмент
Спеціалізація – Менеджмент в туризмі
Освітня програма «Менеджмент в туризмі»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 9 місяців
Мова навчання
українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД №05001566
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Менеджмент в туризмі»
Мета програми
Підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері туристичного менеджменту, що передбачають прийняття інноваційних рішень в умовах невизначеності та мінливості бізнесового кола сфери гостинності
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення: управління організаціями та їх підрозділами.
Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері менеджменту або у процесі навчання, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Теоретичний зміст предметної області: парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту; концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного менеджменту тощо; функції, методи, технології та управлінські рішення у менеджменті.
Методи, методики та технології:
загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень;
методи економічної діагностики; методи прогнозування і планування; методи проєктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання;
методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо);
методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);
технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо).
Інструментарій та обладнання:
сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в менеджменті.
Фокус програми
Акцент на розвиток професійної компетентності для здійснення управлінської діяльності в сфері туризму, оволодіння новими технологічними підходами до освітньої діяльності, впровадження інноваційних проєктів, ведення новаторських процесів, володіння програмно-цільовими і орієнтованими на особистісний розвиток підходами до управління.
Ключові слова: менеджмент, адміністрування, управління, управлінські завдання, управлінські рішення, інноваційний розвиток, антикризове управління, умови невизначеності, стратегічне управління, управління змінами, проєктне управління, управління витратами, корпоративне управління, управління туристичними підприємствами, менеджмент в туризмі.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна програма підготовки магістра.
Структура програми передбачає оволодіння фундаментальними знаннями в сфері управління, організації, аналітиці та адмініструванні сучасних підприємств, прибуткових та неприбуткових організацій і установ.
Особливості програми
Програма розвиває перспективи практичного опанування навичок туристичної діяльності, вказує орієнтири сучасного розвитку сфери обслуговування туристичної галузі. Виконується в активному дослідницькому середовищі.
Програма розроблена з урахуванням останніх тенденцій на ринку праці та в умовах взаємодії з провідними представниками туристичної індустрії України.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Магістр менеджменту може обіймати первинні посади за професійними назвами робіт класифікаційного угруповання «Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів», що характеризуються спеціальними професійними компетенціями відповідно до узагальненого об'єкта діяльності: менеджери (управителі) в туристичній сфері, менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення, менеджери (управителі) в готельному господарстві, менеджери (управителі) з організації харчування, менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті, менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами, менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами, менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами, менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найм та для послуг юридичним особам, менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб, менеджери (управителі) у сфері надання інформації, менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок, менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки, менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління, менеджери (управителі) з реклами, менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу, менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу, менеджери (управителі) у соціальній сфері, менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві, менеджери (управителі) систем якості, менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності, менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності, не віднесені до інших угруповань, керівники підприємств, установ та організацій, керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання, менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та соціальній сфері, викладачі університетів та вищих навчальних закладів, професіонали в галузі методів навчання.
Продовження освіти
Випускники мають право продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти – Доктора філософії. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використанням сучасних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Система оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проекти, звіти за практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;
Здатність до спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);
Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);
Здатність генерувати нові ідеї (креативність);
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Спеціальні
Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів;
Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани;
Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту;
Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації;
Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління;
Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми;
Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість;
Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом;
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію;
Здатність до управління організацією та її розвитком;
Здатність планувати і виконувати наукові та прикладні дослідження, презентувати їх результати;
Здатність застосовувати основи педагогіки і психології в освітньому процесі у закладах вищої освіти;
Здатність до самостійного опанування новими знаннями, використання сучасних освітніх та дослідницьких технологій у сфері менеджменту;
Здатність формулювати задачі моделювання, створювати і досліджувати математичні та комп’ютерні моделі, застосовувати статистичні методи і моделі для аналізу об’єктів і процесів у сфері менеджменту.
Програмні результати навчання
Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах;
Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення;
Проєктувати ефективні системи управління організаціями;
Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї;
Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;
Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті;
Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією;
Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами;
Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач;
Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу;
Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом);
Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу);
Планувати і проводити наукові дослідження, демонструвати результати наукових робіт та готувати їх до оприлюднення;
Вміти планувати і викладати спеціальні навчальні дисципліні у закладах вищої освіти;
Будувати і досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні моделі об’єктів і процесів у сфері менеджменту;
Ідентифікувати та класифікувати нові задачі в сфері менеджменту, описувати, аналізувати та оцінювати відповідні об’єкти, явища та процеси, обирати оптимальні методи їх дослідження.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Стойка Андрій Васильович
Стойка Андрій Васильович завідувач кафедри туризму, голова ради з якості, доктор наук з державного управління, професор
Драгомірова Євгенія Сергіївна
Драгомірова Євгенія Сергіївна доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Корнілова Олена Владиславівна
Корнілова Олена Владиславівна доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Хороших Вікторія Валеріївна
Хороших Вікторія Валеріївна завідувач кафедри маркетингу, кандидат наук з державного управління, доцент
Морева Вікторія Володимирівна
Морева Вікторія Володимирівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат хімічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Кальянов Анатолій Володимирович
Кальянов Анатолій Володимирович професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор медичних наук
Горюнова Катерина Анатоліївна
Горюнова Катерина Анатоліївна старший викладач кафедри туризму
Петренко Олена Володимирівна
Петренко Олена Володимирівна начальник навчально-методичного відділу, старший викладач кафедри комп'ютерних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами