Освітня програма магістр
«Управління проєктами»

Толпежнікова Тетяна Георгіївна
Толпежнікова Тетяна Георгіївна гарант програми, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

«Інновація відрізняє лідера від послідовника».Стів Джобс

Проєктний підхід на сьогодні застосовується як інноваційний в усіх державах світу на всіх рівнях управління – від малого бізнесу до вищих щаблів влади. Проєктний менеджмент є загальновизнаним найефективнішим видом управління для всіх сфер діяльності. 

Історію управління проєктами починається з 50-х років минулого століття. Дійсно, вважається, що сучасне проєктне управління започатковано в Сполучених Штатах Америки. Між тим, проєктування було визнаним ще за часів будівництва єгипетських пірамід, і нині набуло інноваційних форм і технологій. 

У сучасному світі будь-яка організація, навіть невелика, реалізує нові починання, які в більшості своїй є так званими проєктами. Ці починання можуть бути абсолютно різними – від розробки нової продукції, ІТ-стартапів, соціально-економічних програм і планів до освоювання Марсу та інших планет. Але всі вони є проєктами, якими необхідно управляти.

За оцінкою світових експертів, майже 25 млн фахівців у всьому світі залучені до проєктної діяльності, фінансування якої є вельми значним – близько 30% світового бюджету або $ 45 трлн інвестицій залучено на програми та проєкти тільки в 2020 році.

В Україні проектне управління тільки набирає обертів. Потреба у фахівцях є значною, оскільки успіх за проектно-орієнтованими!

Обравши затребувану на ринку праці спеціальність, Ви отримаєте освітню послугу високого рівня від професорів, доцентів і креативних практиків, які забезпечать набуття сучасних інноваційних знань для високопрофесійної діяльності. 

Високорівневі знання іноземних мов, інноваційних проєктних платформ та фінтеху, інтелектуального бізнесу, консультування в середовищі Moodle, практика на провідних вітчизняних підприємствах і закордонних фірмах, участь у міжнародних проєктах та програмах.

Гарант програми – кандидат економічних наук Толпежнікова Тетяна Георгіївна, фахівець з досвідом у сфері науки і освіти щодо управління проєктами та інноваціями, формування проєктно-орієнтованих стратегій.

Професіоналізм, творчий та інноваційний підхід у науковій та освітній діяльності сприяє формуванню унікального творчої команди викладачів і студентів. Принцип взаємодії зі студентами – не змушувати, а заохочувати через формування такої унікальної команди!

Профіль освітньої програми «Управління проєктами»
Галузь знань
07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність
073 «Менеджмент»
Форма навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр менеджменту за спеціалізацією «Управління проєктами»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 073 «Менеджмент»
Спеціалізація «Управління проєктами»
Освітня програма – «Управління проєктами»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат УД №05001566
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Управління проєктами»
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних ідентифікувати та розв’язувати складні спеціалізовані задачі і проблеми шляхом опанування теоретичних та практичних знань у сфері управління проєктно-орієнтованими організаціями та їх підрозділами на засадах оволодіння системою компетентностей.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення:
управління проєктно-орієнтованими організаціями та їх підрозділами за невизначеності умов і вимог зовнішнього середовища
Теоретичний зміст предметної області:
парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови розвитку менеджменту, зокрема у сфері проєктної діяльності;
концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антисипативного, антикризового, інноваційного, проєктного менеджменту тощо;
функції, методи, технології та управлінські рішення в проєктно-орієнтованому менеджменті.
Методи, методики та технології:
загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо);
методи реалізації функцій менеджменту (методи маркетингових досліджень, методи економічної діагностики, методи прогнозування і планування, методи проєктування організаційних структур управління; методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання соціальної, організаційної та економічної ефективності в менеджменті тощо);
методи менеджменту (адміністративні, економічні, соціально-психологічні, технологічні);
технології обґрунтування управлінських рішень (економічний аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо);
інформаційно-комунікаційні технології управління проєктно-орієнтованими організаціями та їх підрозділами.
Інструментарій та обладнання:
сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в управлінні проєктами.
Фокус програми
Загальний:
формування комплексу компетентностей з управління проєктами на рівні підприємств, установ і організацій різних форм власності, регіону, галузі, кластеру, держави.
Спеціальний:
набуття сучасних теоретичних знань, практичних умінь та навичок, що базуються на положеннях та результатах сучасних наукових досліджень, на засадах використання системного та інших підходів, новітніх спеціальних механізмів, методів та інструментів управління з урахуванням зарубіжного досвіду в сфері проєктної діяльності.
Орієнтація програми
Програма освітньо-професійна, прикладна. Структура програми націлена на інтерактивно-інтегративне навчання і передбачає отримання інноваційних знань з проєктного менеджменту, які забезпечать здатність визначати і інтерпретувати проблеми сучасної проєктно-орієнтованої економіки на міжнародному, національному, галузево-кластерному, регіональному рівнях і на рівні підприємств, ефективно їх розв’язувати як складні спеціалізовані задачі для реалізації на практиці.
Освітній процес спрямовано на формування у випускників самостійного мислення, відповідальності за свої дії і прийняті рішення, умінь здійснювати вибір в умовах невизначеності.
Освітні компоненти програми забезпечують можливість подальшої освітньої та наукової діяльності, кар’єрного росту.
Особливості програми
Особливостями програми є посилення освітніх компонентів, орієнтованих на перспективні напрями управління проєктами і програмами в різних галузях і сферах діяльності, діджиталізації економіки, проходження практики в міжнародних компаніях за кордоном і вітчизняних
проєктно-орієнтованих підприємствах. Відпрацювання новітніх управлінських технологій, активне дослідницьке середовище забезпечать міжнародну конкурентоспроможність випускників.
Програма розроблена з урахуванням вимог ринку праці на засадах взаємодії з провідними представниками в сфері проєктного менеджменту в Україні.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Працевлаштування в проєктно-орієнтованих підприємствах, організаціях і установах будь-якої організаційно-правової форми на посадах: заступник директора з розвитку, керівник проєкту, керівник програми, керівник портфелю проєктів, помічник керівника проєкту, адміністратор проєкту, планувальник у будь-якій галузі економіки та сфері діяльності.
Випускник може отримати сертифікат «Професійний проєктний менеджер» в Українській асоціації проєктного менеджменту.
Продовження освіти випускників
Можливість навчання за освітньо-науковою програмою третього рівня вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використанням сучасних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Система оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проекти, звіти за практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Програмні компетентності
Загальні
Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні.
Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Спеціальні
Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних стандартів.
Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани.
Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного самоменеджменту.
Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації.
Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі управління.
Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі управління людьми.
Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та підприємливість.
Здатність використовувати психологічні технології роботи з персоналом.
Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію.
Здатність до управління організацією та її розвитком.
Здатність обирати та використовувати сучасні форми, моделі та механізми в управлінні розвитком проєктної діяльності.
Здатність до реалізації функцій управління проєктною діяльністю, використання маркетингового, фінансового, інформаційного та кадрового забезпечення її розвитку.
Здатність до залучення іноземних інвестицій, участі в міжнародних проєктах, діагностики ефективності інноваційних проєктів для розвитку проектної діяльності.
Програмні результати навчання
Вміти критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.
Вміти ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення.
Вміти проєктувати ефективні системи управління організаціями.
Вміти обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї.
Вміти планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах.
Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.
Вміти організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.
Вміти застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні системи для вирішення задач управління організацією.
Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та іноземною мовами.
Вміти демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач.
Вміти забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу.
Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом).
Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу).
Вміти обирати та використовувати сучасні форми, моделі та механізми в управлінні розвитком проєктної діяльності.
Вміти здійснювати функції управління проєктною діяльністю, маркетингове, фінансове та інформаційне забезпечення її розвитку.
Вміти застосовувати діагностику щодо залучення іноземних інвестицій, участі в міжнародних проєктах, ефективності інноваційних проєктів для розвитку проєктної діяльності.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Дятлова Валентина Василівна
Дятлова Валентина Василівна завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, професор
Ткаченко Олена Георгіївна
Ткаченко Олена Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
Толпежнікова Тетяна Георгіївна
Толпежнікова Тетяна Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Дятлова Юлія Володимирівна
Дятлова Юлія Володимирівна Завідувач кафедри фінансів та обліку, доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, доктор економічних наук, доцент
Нерсесов Вадим Рафаельович
Нерсесов Вадим Рафаельович директор інформаційно-аналітичного центру, доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат наук з державного управління
Морева Вікторія Володимирівна
Морева Вікторія Володимирівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат хімічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Маліч Людмила Анатоліївна
Маліч Людмила Анатоліївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами