Освітня програма бакалавр
«Управління персоналом та економіка праці»

Кумачова Аліна Сергіївна
Кумачова Аліна Сергіївна гарант програми, доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат наук з державного управління

Управління персоналом у сучасних умовах отримало новий зміст. Персонал підприємства розглядається як людський капітал, ефективне управління яким стає ключовою конкурентною перевагою.

Освітня програма  «Управління персоналом та економіка праці» дозволяє випускникам навчитися як досягати максимальної ефективності роботи працівників для досягнення стратегічних цілей організації.

Опанування професії менеджера з кадрів передбачає поглиблене вивчення реалізації сучасних та інноваційних технологій в управлінні персоналом. У процесі навчання студенти ознайомляться зі змістом роботи менеджера з управління персоналом, навчаться підбирати персонал, здійснювати оцінку та навчання персоналу, навчаться розробляти програми мотивації та компенсації персоналу, набудуть навички и аналізу та стратегічного мислення у сфері управління персоналом, зможуть організовувати роботу колективу на засадах етики, дотримання прав робітників та трудової дисципліни.

Профіль освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці»
Галузь знань
05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність
051 «Економіка»
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Бакалавр з економіки за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Бакалавр
Спеціальність – 051 «Економіка»
Освітня програма – «Управління персоналом та економіка праці»
Обсяг програми
240 кредитів ЄКТС
Мова навчання
українська
Наявність акредитації
Сертифікат про акредитацію Серія УД № 05001552
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Управління персоналом та економіка праці»
Мета програми
Підготовка фахівців, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для розв’язання завдань предметної області діяльності.
Характеристика програми
Предметна область
Об'єкт вивчення: загальні економічні закони та категорії, тенденції розвитку соціально-економічних систем, вивчення сучасних технологій дослідження ринку праці, оволодіння методами в сфері управління персоналом та економіки праці, мотивування, нормування та статистики праці.
Теоретичний зміст предметної області: поняття,категорії, концепції, принципи соціально-поведінкових та економічних наук в галузі економіки праці й управління персоналом.
Методи, методики та технології: загальнонаукові методи пізнання, математичні, статистичні та якісні методи економічного та стратегічного аналізу, економіко-математичне моделювання, інформаційно-комунікаційні технології, методи дослідницької діяльності та презентації результатів.
Інструменти: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в процесі управління персоналом.
Фокус програми
Спеціальна. Набуття знань з фінансово-економічної, організаційної, контрольно-аналітичної та інших видів робіт у сфері управління персоналом підприємств різних форм і видів економічної діяльності.
Орієнтація програми
Професійна
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Бакалавр з економіки підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності і здатний обіймати посади фахівців: керівника структурних підрозділів підприємств, установ та організацій; керівника фінансових, економічних та адміністративних підрозділів підприємств; директора малого підприємства (за видами економічної діяльності); аналітика з інвестицій; аналітика з питань фінансової діяльності, консультанта з економічних питань, економічного радника, економіста з планування, аналітика із дослідження товарного ринку, спеціаліста з ціноутворення, економіста з праці; фахівця із соціального захисту населення.
Продовження освіти
Бакалавр може продовжити освіту за другим (магістерським) рівнем, а також підвищувати кваліфікацію та отримувати додаткову
післядипломну освіту.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використанням сучасних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Система оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проекти, звіти за практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Програмні компетентності
Загальні
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.
ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК5. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
ЗК6. Здатність спілкуватися іноземною мовою.
ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.
ЗК10. Здатність бути критичним і самокритичним.
ЗК11. Здатність приймати обґрунтовані рішення.
ЗК12. Навички міжособистісної взаємодії.
ЗК13. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Фахові
СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мезо-, макро- та міжнародному рівнях.
СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними нормативними та правовими актами.
СК3. Розуміння особливостей провідних наукових шкіл та напрямів економічної науки.
СК4. Здатність пояснювати економічні та соціальні процеси і явища на основі теоретичних моделей, аналізувати і змістовно інтерпретувати отримані результати.
СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу інформації та підготовки аналітичних звітів.
СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та соціально-трудових відносин.
СК9. Здатність прогнозувати на основі стандартних теоретичних та економетричних моделей соціально-економічні процеси.
СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, управлінської, облікової інформації для складання службових документів та аналітичних звітів.
СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного методичного інструментарію.
СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру під час аналізу конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.
СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.
СК14. Здатність поглиблено аналізувати проблеми і явища в одній або декількох професійних сферах з врахуванням економічних ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
CК15. Здатність визначати сегментацію ринку праці, структуру попиту та пропозиції, зайнятості та безробіття.
Програмні результати навчання
1. Асоціювати себе як члена громадянського суспільства, наукової спільноти, визнавати верховенство права, зокрема у професійній діяльності, розуміти і вміти користуватися власними правами і свободами, виявляти повагу до прав і свобод інших осіб, зокрема, членів колективу.
2. Відтворювати моральні, культурні, наукові цінності, примножувати досягнення суспільства в соціально-економічній сфері, пропагувати ведення здорового способу життя.
3. Знати та використовувати економічну термінологію, пояснювати базові концепції мікро- та макроекономіки.
4. Розуміти принципи економічної науки, особливості функціонування економічних систем.
5. Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для обґрунтування пропозицій та ухвалення управлінських рішень різними економічними агентами (індивідуумами, домогосподарствами, підприємствами та органами державної влади).
6. Використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у сфері економічної діяльності.
7. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних напрямів розвитку економічної науки.
8. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних задач.
9. Усвідомлювати основні особливості сучасної світової та національної економіки, інституційної структури, напрямів соціальної, економічної та зовнішньоекономічної політики держави.
10. Проводити аналіз функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, визначати функціональні сфери, розраховувати відповідні показники які характеризують результативність їх діяльності.
11. Вміти аналізувати процеси державного та ринкового регулювання соціально-економічних і трудових відносин.
12. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані результати.
13. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання соціально-економічних даних, збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та соціальні показники.
14. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку.
15. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні.
16. Вміти використовувати дані, надавати аргументацію, критично оцінювати логіку та формувати висновки з наукових та аналітичних текстів з економіки.
17. Виконувати міждисциплінарний аналіз соціально-економічних явищ і
проблем в однієї або декількох професійних сферах з врахуванням ризиків та можливих соціально-економічних наслідків.
18. Використовувати нормативні та правові акти, що регламентують професійну діяльність.
19. Використовувати інформаційні та комунікаційні технології для вирішення
соціально-економічних завдань, підготовки та представлення аналітичних звітів.
20. Оволодіти навичками усної та письмової професійної комунікації державною та іноземною мовами.
21. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів.
22. Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із новими об’єктами, та у невизначених умовах.
23. Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, креативне, самокритичне мислення.
24. Демонструвати здатність діяти соціально відповідально та свідомо на основі етичних принципів, цінувати та поважати культурне різноманіття, індивідуальні відмінності людей.
25. Демонструвати уміння ефективно працювати в колективі, здійснювати раціональну організацію праці у сфері професійної діяльності.
26. Використовувати навички з мотивації та управління персоналом.
27. Визначати попит та пропозицію на ринку праці, аналізувати структуру зайнятості та безробіття.
Нормативні дисципліни

Студенти що навчаються за освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці» під час навчання мають можливість самостійно обрати 25% навчальних дисциплін з каталогу вибіркових дисциплін

Викладачі освітньої програми
Балуєва Ольга Володимирівна
Балуєва Ольга Володимирівна проректор з наукової роботи, професор кафедри управління персоналом та економіки підприємства, доктор економічних наук, професор
Кальянов Анатолій Володимирович
Кальянов Анатолій Володимирович професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор медичних наук
Сиволап Лариса Анатоліївна
Сиволап Лариса Анатоліївна завідувач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, доктор економічних наук
Корнілова Олена Владиславівна
Корнілова Олена Владиславівна доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Тарасенко Олексій  Володимирович
Тарасенко Олексій Володимирович старший викладач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Кумачова Аліна Сергіївна
Кумачова Аліна Сергіївна доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат наук з державного управління
Малярчук Наталя Григорівна
Малярчук Наталя Григорівна доцент кафедри соціальної роботи, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Луковенко Ілля Геннадійович
Луковенко Ілля Геннадійович доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та кафедри соціології управління, кандидат історичних наук
Савінков  Микола Олександрович
Савінков Микола Олександрович доцент кафедри комп’ютерних наук, кандидат фізико-математичних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Ткаченко Олена Георгіївна
Ткаченко Олена Георгіївна доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, кандидат економічних наук, доцент
Козлова Вікторія Янівна
Козлова Вікторія Янівна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Суздалєва Олена Сергіївна
Суздалєва Олена Сергіївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат наук з державного управління
Тарасенко Олена Юріївна
Тарасенко Олена Юріївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат економічних наук
Наумова Тетяна Михайлівна
Наумова Тетяна Михайлівна доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук
Никифоренко Андрій Ростиславович
Никифоренко Андрій Ростиславович старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами