Освітня програма магістр
«Управління персоналом та економіка праці»

Сучасний HR - це крос-функція, яка перетинається з усіма напрямками діяльності компанії, від фінансів до продажу. Специфіка роботи менеджера з персоналу полягає в тому, що він завжди знаходиться між двох вогнів. З одного боку - керівництво компанії, власники й акціонери, з іншого - персонал. Це дві різноспрямовані сили, і HR - менеджеру потрібно їх направити назустріч один одному для досягнення взаємної вигоди.

Магістерська освітня програма «Управління персоналом та економіка праці» розроблена з метою забезпечення студентів знаннями та практичними навичками, які користуються попитом на ринку праці як фахівців з управління персоналом, так і дослідників проблем праці та людського капіталу. Особливістю освітньої програми є навчання студентів методам підвищення продуктивності організації шляхом максимізації мотивації та трудового внеску персоналу до успіху підприємства.

Профіль освітньої програми «Управління персоналом та економіка праці»
Галузь знань
05 «Соціальні та поведінкові науки»
Спеціальність
051 «Економіка»
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр з економіки за спеціалізацією «Економіка підприємства»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність – 051 «Економіка»
Освітня програма – «Економіка підприємства»
Обсяг програми
Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС
Мова навчання
Українська
Наявність акредитації
Сертифікат про акредитацію Серія УД № 05001562
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Управління персоналом та економіка праці»
Мета програми
Підготовка висококваліфікованих професіоналів з економіки, які володіють сучасним економічним мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками, здатних розв’язувати складні дослідницькі, інноваційні й управлінські задачі та проблеми функціонування економічних систем різного рівня, що характеризуються невизначеністю умов та вимог.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення та/або діяльності – сучасні економічні процеси та явища, наукові методи нормативного, кількісного та інституційного аналізу, інструментарій формування міжнародної, національної, регіональної, секторальної економічної політики та економіки підприємства.
Теоретичний зміст предметної області: загальні закони та тенденції економічного розвитку, мотивація та поведінка суб’єктів ринку; теорії мікро-, макро- та міжнародної економіки; сучасні кількісні методи аналізу економічних процесів; інституціональний і міждисциплінарний аналіз; закономірності сучасних соціально-економічних процесів; теорії економічного управління для різних виробничих систем і секторів економіки.
Методи, методики та технології: загальнонаукові та специфічні методи пізнання і дослідження; математичні, статистичні, якісні методи економічного аналізу; соціологічні, експертного оцінювання, анкетування; економіко-математичне моделювання, прогнозування; інформаційно-комунікаційні технології, спеціальне програмне забезпечення; методи дослідницької діяльності та презентації результатів досліджень.
Інструментарій та обладнання: сучасне інформаційно-комунікаційне обладнання, інформаційні системи та програмні продукти, що застосовуються в економічній діяльності.
Фокус програми

Спеціальна. Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку фахівців-практиків різних галузей економіки здатних до фундаментального аналізу сучасної економіки. Враховує новітні вимоги щодо зв’язку теорії з практикою. Формує фахівців з новим перспективним способом мислення, здатних не лише застосовувати засвоєні знання, але й генерувати нові на базі сучасних досягнень науки та практики.
Орієнтація програми
Професійна
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Магістр з економіки підготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей та форм власності і здатний обіймати такі посади: директор з економіки, головний економіст, начальник планово-економічного відділу, керівник проєктів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва, директоа малого промислового підприємства, економіст, економічний радник, менеджер (управлінець) з персоналу, менеджер (управлінця) з підбору, забезпечення та використання персоналу, експерт з праці, експерт з умов праці, фахівець з аналізу ринку праці, фахівець з питань зайнятості, викладач вищих та середніх навчальних закладів, науковий співробітник.
Продовження освіти
Можливість продовжувати освіту на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти та здобувати додаткові кваліфікації в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використанням сучасних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Система оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проекти, звіти за практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Програмні компетентності
Інтегральна компетентність
Здатність визначати та розв’язувати складні економічні задачі та проблеми, ухвалювати відповідні аналітичні та управлінські рішення у сфері економіки або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризуються невизначеністю умов і вимог.
Загальні
ЗК1. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК3. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.
ЗК4. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК5. Здатність працювати в команді.
ЗК6. Здатність розробляти та управляти проєктами.
ЗК7. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.
Спеціальні компетентності
СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських рішень.
СК2. Здатність до професійної комунікації в сфері економіки іноземною мовою.
СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних економічних проблем, робити на їх основі обґрунтовані висновки.
СК4. Здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні встановленим потребам дослідження.
СК5. Здатність визначати ключові тренди соціально-економічного та людського розвитку.
СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси.
СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання.
СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
СК9. Здатність застосовувати науковий підхід до формування та виконання ефективних проєктів у соціально-економічній сфері.
СК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-економічних систем.
СК11. Здатність планувати і розробляти проєкти у сфері економіки, здійснювати її інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.
СК12. Здатність розробляти та використовувати критерії оцінювання рівня розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві.
СК13. Здатність до визначення методик управління та адміністрування процесами управління людськими ресурсами.
СК14. Здатність розробляти і впроваджувати політику адаптації, навчання та розвитку персоналу організації, визначати цілі, завдання та види поточної ділової оцінки персоналу відповідно до стратегічних планів організації.
СК15. Здатність формувати стратегію розвитку персоналу організації, яка є складовою загальної стратегії розвитку підприємства.
СК16. Здатність проводити бенчмаркінг та інші процедури для оцінки внеску служби управління персоналом у досягнення цілей організації.
Програмні результати навчання
Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем.
Розробляти, обґрунтовувати і схвалювати ефективні рішення з питань розвитку соціально-економічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності.
Вільно спілкуватися з професійних та наукових питань державною та іноземною мовами (усно і письмово).
Розробляти соціально-економічні проєкти та систему комплексних дій щодо їх реалізації з урахуванням їх цілей, очікуваних соціально-економічних наслідків, ризиків, законодавчих, ресурсних та інших обмежень.
Дотримуватися принципів академічної доброчесності.
Оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння управляти персоналом і працювати в команді.
Обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і прикладних досліджень.
Збирати, обробляти та аналізувати статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, необхідні для вирішення комплексних економічних завдань.
ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-економічних досліджень.
Застосовувати сучасні інформаційні технології та спеціалізоване програмне забезпечення у соціально-економічних дослідженнях та в управлінні соціально-економічними системами.
Визначати та критично оцінювати стан та тенденції соціально-економічного розвитку, формувати та аналізувати моделі економічних систем та процесів.
Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики.
Оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських рішень.
Розробляти сценарії і стратегії розвитку соціально-економічних систем.
Організовувати розробку та реалізацію соціально-економічних проєктів із врахуванням інформаційного, методичного, матеріального, фінансового та кадрового забезпечення.
Застосовувати вміння проводити колективні наради та переговори, презентації та PR-заходи стосовно ефективного управління персоналом.
Демонструвати уміння аналізувати економічну і соціальну ефективність використання коштів на розвиток персоналу.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Балуєва Ольга Володимирівна
Балуєва Ольга Володимирівна проректор з наукової роботи, професор кафедри управління персоналом та економіки підприємства, доктор економічних наук, професор
Корнілова Олена Владиславівна
Корнілова Олена Владиславівна доцент кафедри управління персоналом та економіки підприємства, кандидат економічних наук
Сиволап Лариса Анатоліївна
Сиволап Лариса Анатоліївна завідувач кафедри управління персоналом та економіки підприємства, доктор економічних наук
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Петренко Олена Володимирівна
Петренко Олена Володимирівна начальник навчально-методичного відділу, старший викладач кафедри комп'ютерних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами