Освітня програма магістр
«Управління територіальною громадою»

Николаєва Валентина Іванівна
Николаєва Валентина Іванівна гарант освітньої програми, кандидат педагогічних наук, доцент

Ми пропонуємо отримати одну з найзатребуваніших професій, яка допоможе оволодіти мистецтвом управління соціальною сферою громади!

В Україні  проблема підготовки фахівців для публічної сфери є найактуальнішою щодо забезпечення сталого розвитку країни в умовах проведення реформи децентралізації і створення об’єднаних територіальних громад. Суспільство і держава потребують підготовки нової генерації і підвищення кваліфікації уже працюючих керівників і фахівців  як органів державної влади та місцевого самоврядування, так і фахівців недержавного сектору.

Фокус програми спрямований на формування компетентностей щодо здатності розв’язувати складні задачі і проблеми щодо публічного управління та адміністрування  соціальною сферою з урахуванням особливостей розвитку територіальної громади через відпрацювання професійних навичок за допомогою інноваційних методів та інтерактивних форм: тренінгів, case study, ділових ігор; поглибленого оволодіння іноземною мовою та вивчення успішних європейських  практик з надання соціальних адміністративних послуг 

Працевлаштування за фахом на посадах в місцевих органах державної влади;  на посадах в органах місцевого самоврядування; на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій; на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності;  на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні

Профіль освітньої програми «Управління територіальною громадою»
Галузь знань
Публічне управління та адміністрування
Спеціальність
Публічне управління та адміністрування
Форма навчання
денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр публічного управління та адміністрування
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність − Публічне управління та адміністрування
Освітня програма - Управління територіальною громадою
Наявність акредитації
Акредитаційна комісія України Сертифікат серія УД № 05003438 до 01.07.2023
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Управління територіальною громадою»
Мета програми
Підготовка фахівців, інтегрованих у європейський та світовий освітньо-науковий простір, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування з надання соціальних адміністративних послуг територіальній громаді, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення: принципи і закономірності функціонування системи публічного управління та адміністрування як сукупності інститутів державного управління, місцевого самоврядування, громадянського суспільства відповідно до покладених на них функцій і повноважень; відносини, явища, процеси, моделі та механізми, що характеризують прояви публічного управління та адміністрування на місцевому рівні – ОТГ (об’єднаної територіальної громади)

Цілі навчання: підготовка фахівців з публічного управління та адміністрування, здатних розв’язувати складні задачі і проблеми у соціальній сфері.
Теоретичний зміст предметної області: наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування в питаннях розвитку соціальної сфери, зокрема на вищому, центральному, регіональному та місцевому рівнях управління.

Методи, методики та технології: наукового пізнання, управління та прийняття рішень, аналітичної обробки інформації, інституціонального, інструментального, функціонального, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування, системного аналізу, моделювання, прогнозування та проєктування, новітніх інформаційних технологій. Інструменти та обладнання: інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття та реалізації управлінських рішень, спеціалізоване програмне забезпечення
Фокус програми
Формування компетентностей щодо здатності розв’язувати складні задачі і проблеми щодо публічного управління та адміністрування соціальною сферою з урахуванням особливостей розвитку територіальної громади
Особливості програми
В програму професійної підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування заплановано залучення до викладання викладачів провідних університетів країн ЄС, а також можливості короткострокових академічних стажувань за кордоном з метою вивчення успішних європейських практик з надання соціальних адміністративних послуг.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
на посадах в місцевих органах державної влади;

на посадах в органах місцевого самоврядування;

на посадах в структурах недержавних суб’єктів громадянського суспільства та громадських організацій;

на керівних посадах і посадах фахівців на підприємствах, установах і організаціях державної і комунальної форм власності;

на управлінських і адміністративних посадах в міжнародних організаціях та їх представництвах в Україні.
Продовження освіти
Мають право продовжити навчання на третьому (докторському) рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване та практико-орієнтоване навчання; лекцій, конференцій з проведенням презентацій, семінарів, дискусій; самонавчання; відпрацювання професійних навичок за допомогою інноваційних методів та інтерактивних форм: тренінгів, case study, ділових ігор, роботи в малих групах; індивідуальних занять, проходження практик, консультацій з викладачами.
Система оцінювання
Тестування знань, контрольні роботи, захист звіту з практики, усні та письмові екзамени, заліки. Атестація: єдиний кваліфікаційний державний іспит, захист кваліфікаційної роботи.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно; зараховано, незараховано); 100-бальною шкалою
Програмні компетентності
Інтегральна
Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері публічного управління та адміністрування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.
Загальні
Здатність до абстрактного та конкретного мислення, аналізу та синтезу.

Здатність працювати в команді, мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути лідером, діяти соціально відповідально та свідомо.

Здатність розробляти та управляти проєктами.

Здатність удосконалювати й розвивати професійний, інтелектуальний і культурний рівні.

Здатність приймати обґрунтовані рішення та використовувати сучасні комунікаційні технології

Здатність до професійного спілкування іноземною мовою.

Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
Спеціальні (Фахові)
Здатність налагоджувати соціальну взаємодію між різними суб’єктами публічної влади, співробітництво, попереджати та розв’язувати конфлікти

Здатність організовувати діяльність органів публічного управління та інших організацій соціальної сфери.

Здатність організовувати інформаційно-аналітичне забезпечення управлінських процесів із використанням сучасних інформаційних ресурсів та технологій, зокрема розробляти заходи щодо впровадження електронного урядування в сфері місцевого самоврядування та органів виконавчої влади.

Здатність визначати показники сталого розвитку на місцевому та організаційному рівнях.

Здатність представляти органи публічного управління у відносинах з іншими державними органами та органами місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, громадянами та налагоджувати ефективні комунікації соціального діалогу з ними.

Здатність здійснювати професійну діяльність з урахуванням потреб забезпечення національної безпеки України та вимог гнучкого реагування в надзвичайних ситуаціях.

Здатність самостійно готувати проєкти нормативно-правових актів, аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, надавати експертну оцінку нормативно-правовим актам на різних рівнях публічного управління та адміністрування.

Здатність розробляти стратегічні документи розвитку соціально-економічних систем на рівні ОТГ.

Здатність здійснювати наукову та дослідницьку діяльність у сфері публічного управління та адміністрування.

Здатність приймати обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Програмні результати навчання
Знати теоретичні та прикладні засади вироблення й аналізу публічної політики, основ та технологій прийняття управлінських рішень.

Розв’язувати складні задачі публічного управління та адміністрування, враховуючи вимоги законодавства, виявляти правові колізії та проблеми, розробляти проєкти нормативно-правових актів для їх усунення.

Знати основні засади національної безпеки та уміти попереджати й нейтралізувати виклики і загрози національним інтересам України в межах своєї професійної компетенції.

Використовувати сучасні статистичні методи, моделі, цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язання складних задач публічного управління та адміністрування.

Визначати пріоритетні напрями впровадження електронного урядування, розвитку електронної демократії у контексті поширення цифрових соціальних сервісів.

Здійснювати ефективне управління інноваціями, ресурсами, ризиками, проєктами, змінами, якістю, застосовувати сучасні моделі, підходи та технології, міжнародний досвід при соціальному проєктуванні та реорганізації управлінських та загальноорганізаційних структур у територіальній громаді.

Уміти розробляти національні/регіональні програмні документи щодо розвитку публічного управління, використовуючи системний аналіз і комплексний підхід, а також методи командної роботи щодо розвитку територіальної громади.

Уміти здійснювати ефективну комунікацію, аргументувати свою позицію, використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у публічному управлінні та адмініструванні в інституціях соціальної сфери на засадах соціальної відповідальності, правових та етичних норм.

Спілкуватися іноземною мовою на професійну тематику, обговорювати проблеми публічного управління та результати досліджень.

Представляти органи публічного управління й інші організації публічної сфери та презентувати для фахівців і широкого загалу результати їх діяльності.

Розробляти обґрунтовані управлінські рішення з урахуванням питань європейської та євроатлантичної інтеграції, враховувати цілі, наявні законодавчі, часові та ресурсні обмеження, оцінювати політичні, соціальні, економічні та екологічні наслідки варіантів рішень.

Планувати і здійснювати наукові та прикладні дослідження у сфері публічного управління та адміністрування, включаючи аналіз проблематики, постановку цілей і завдань, вибір та використання теоретичних та емпіричних методів дослідження, аналіз його результатів, формулювання обґрунтованих висновків.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Николаєва Валентина Іванівна
Николаєва Валентина Іванівна завідувач кафедри соціального управління, д.держ упр., доцент
Токарева Валентина Іванівна
Токарева Валентина Іванівна проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України
Чечель Анна Олександрівна
Чечель Анна Олександрівна завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Тарасенко Денис Леонідович
Тарасенко Денис Леонідович професор кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, кандидат наук з державного управління, доцент
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Хороших Вікторія Валеріївна
Хороших Вікторія Валеріївна завідувач кафедри маркетингу, кандидат наук з державного управління, доцент
Нерсесов Вадим Рафаельович
Нерсесов Вадим Рафаельович директор інформаційно-аналітичного центру, доцент кафедри комп'ютерних наук, кандидат наук з державного управління
Кулешов Олександр  Олександрович
Кулешов Олександр Олександрович завідувач кафедри державно-правових дисциплін, кандидат юридичних наук, доцент
Зелінська Марина Ігорівна
Зелінська Марина Ігорівна доцент кафедри публічного управління та адміністрування, кандидат політичних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами