Освітня програма магістр
«Врегулювання конфліктів та медіація»

Никифоренко Наталя Олексіївна
Никифоренко Наталя Олексіївна кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри соціології управління

«Всі конфлікти в світі та в душі людини проходять через її серце і повертаються до нас осмисленими і зрозумілими. А те, що єз розумілим, вже не так страшно» Еріх Фром

Соціологія вивільняє думки від упереджень, збільшує свободу вибору, відкриває нові виміри сприйняття.  

Соціологи є унікальними спеціалістами, що вміють здобувати достовірну, надійну інформацію, передбачати проблеми, враховуючи «людський чинник», вчасно та адекватно на них реагувати. 

Розширити для себе коло можливостей у глобалізованому світі, оволодіти системними соціальними знаннями, досвідом прогнозування розвитку соціальних відносин, здатністю ефективно діяти, Ви зможете саме в нашій магістратурі з соціології – єдиній у Донецькій області.

В Україні сьогодні як ніколи актуальною є участь соціологів в інформаційному, методичному та аналітичному забезпеченні діяльності соціальних посередників, активістів, що працюють у регіонах підвищеної конфліктності, задля сприяння збільшенню рівня толерантності та солідарності в громадах, формування комплексних стратегії й тактик врегулювання конфліктів.

Ми допоможемо вам стати міждисциплінарним фахівцем, здатним ефективно працювати як в сфері соціології, так і в сфері конфліктології!

Ця освітня програма ініційована Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, а розроблена – за сприяння Британської Ради в Україні.

Організаційно-методичну підтримку відкриттю спеціалізації «Врегулювання конфліктів і медіація» надали викладачі Університету Сент-Ендрюс під час навчального візиту гаранта програми до Великої Британії та тренери Національної асоціації медіаторів України під час майстерень для представників групи забезпечення програми.

Гарант програми – доцент Наталя Никифоренко – практикуючий соціолог, експерт Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти, активний виконавець міжнародних проєктів.

Програма є міждисциплінарною й об'єднує кращих викладачів соціогуманітарного, правничого та управлінського профілів.    Викладачі мають значний практичний досвід реалізації соціологічних досліджень, консультативної діяльності, пройшли підвищення кваліфікації в галузі конфліктології та медіації, впроваджують європейську систему викладання, практикують тренінгові формати роботи, медіаційні симуляції.

Профіль освітньої програми «Врегулювання конфліктів та медіація»
Галузь знань
05 Соціальні та поведінкові науки
Спеціальність
054 Соціологія
Форма навчання
Денна, заочна
Освітня кваліфікація
Магістр за спеціальністю «Соціологія»
Кваліфікація в дипломі
Ступінь вищої освіти – Магістр
Спеціальність 054««Соціологія»
Освітня програма «Врегулювання конфліктів і медіація»
Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС, 1 рік 4 місяці на базі першого (бакалаврського) рівня
120 кредитів ЄКТС 1 рік 9 місяцівна базі першого (бакалаврського) рівня за іншими спеціальностями
Мова навчання
Українська, англійська (окремі дисципліни за вибором студентів)
Наявність акредитації
Сертифікат УД №05003421 термін дії сертифікату - до 01 липня 2024 р.
Умови вступу Дізнайтесь умови вступу на освітню програму «Врегулювання конфліктів та медіація»
Мета програми
Підготовки висококваліфікованих фахівців із соціології, що володіють теоретичними знаннями в галузі загальної соціології, спеціальних та галузевих її напрямках, конфліктології; практичними навичками організації й проведення соціологічних досліджень, аналітичної роботи з соціальною інформацією, управління конфліктами, фасилітації діалогів, медіації.
Характеристика програми
Предметна область
Об’єкт вивчення: соціальна взаємодія на мега-, макро-, мезо- та мікросоціальному рівні, зокрема соціальна диференціація та інтеграція, інституціоналізація, відтворення й трансформація соціальної структури та культури, конструювання соціальної дійсності, соціальний вплив на формування особистості, соціальні проблеми та конфлікти.
Цілі навчання: формування випускників як соціально-активних та професійних особистостей, спроможних проводити наукові та прикладні дослідження, вирішувати конфлікти в суспільстві, мати навички аналітичної роботи із соціальною інформацією, організації та проведення діалогів, медіаційних сесій.
Теоретичний змістпредметної області: комплексні знання про особистість, соціальні групи, суспільство і людство в їхньому взаємозв’язку та змінах.
Методи, методики та технології: широкий спектр методів збору й аналізу соціологічної інформації, зокрема з використанням математико-статистичних методів та спеціалізованого програмного забезпечення; методи конфлікт-аналізу; медіаційні симуляції.
Інструменти та обладнання: сучасні інформаційні системи (комунікативні, пошукові, аналітичні), інші програмні продукти, які застосовують в соціологічній діяльності.
Фокус програми
Спеціальна підготовка в галузі соціології.
Орієнтація програми
Освітньо-професійна
Особливості програми
Спрямованість на соціологічний супровід управлінської діяльності в органах влади різних рівнів, в комерційному та громадських секторах, з акцентом на конфліктологічних аспектах управлінських процесів.
Передбачає національну і міжнародну кредитну мобільність, укладення договорів про подвійний диплом, проходження практики в органах влади, громадських організаціях, соціологічній науково-дослідній лабораторії.
Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування
Будь-які види зайнятості, що вимагають аналітичної роботи із соціальною інформацією, ефективної комунікації, управління соціальними відносинами та процесами.
Основна сфера зайнятості відповідає кодам 263, 243 та 242 ISCO-08 Міжнародного стандарту класифікації зайнятості Міжнародної організації праці: соціологи, антропологи та суміжні фахівці; спеціалісти з соціальної роботи та консультування; спеціалісти з реклами та маркетингу; спеціалісти зі зв'язків із громадськістю; спеціалісти з адміністрування (аналітики управління та організації; спеціалісти з адміністрування політики; спеціалісти з персоналу та кар'єри; професіонали з підготовки та підвищення кваліфікації персоналу), фахівці з врегулювання соціально-політичних конфліктів.
Продовження освіти
Випускники мають право продовжити навчання на третьому (докторському) рівні вищої освіти.
Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання
Студентоцентроване, проблемно-орієнтоване навчання, ініціативне самонавчання. Лекційні заняття мають інтерактивний науково-пізнавальний характер. Практичні заняття проводяться в малих групах, поширеними є кейс-метод, ситуаційні завдання, ділові ігри, підготовка презентацій з використанням сучасних програмних засобів. Навчально-методичне забезпечення і консультування самостійної роботи здійснюється через модульний формат навчання та використання електронних підручників та методичних вказівок. Акцент робиться на особистому саморозвитку, груповій роботі, умінні презентувати результати навчання, що сприятиме формуванню розуміння потреби й готовності до продовження самоосвіти протягом життя.
Система оцінювання
Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентації окремих тем теоретичного курсу, курсова робота та проекти, звіти за практики. Підсумковий контроль – екзамен/залік. Підсумкова атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної роботи та атестаційного екзамену.
Програмні компетентності
Загальні
Гнучкість мислення, знання і розуміння. Здатність до абстрактного та конкретного мислення, аналізу та синтезу. Володіння українською мовою (письмово й усно). Здатність спілкуватися англійською або іншою іноземною мовою (письмово й усно). Здатність до аргументованого представлення власної думки, компетентної та толерантної дискусії з опонентами. Здатність до конструктивної критики та самокритики.
Практичні навички. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. Навички міжособистісної взаємодії.
Морально-етичні установки. Усвідомлення проблематики рівних можливостей у суспільстві, зокрема її гендерних, расових, вікових аспектів. Усвідомлення культурного розмаїття суспільств та викликів взаємодії в міжкультурному контексті. Здатність діяти соціально відповідально.
Фахові
Глибокі знання та розуміння. Розуміння базових закономірностей взаємодії індивідів, соціальних груп, спільнот та суспільств Розуміння соціальної обумовленості особистості та життєвого шляху індивіда, а також ролі індивіда в життєдіяльності соціальних організацій, спільнот і суспільств. Розуміння соціальних процесів, трендів, можливостей і викликів соціальних змін в Україні та світі. Усвідомлення відмінностей поміж ключовими соціологічними парадигмами. Здатність читати професійну літературу англійською.
Застосування спеціалізованих знань. Здатність застосовувати соціологічні поняття, концепції та теорії для інтерпретації соціальних явищ і процесів. Здатність спів ставляти результати різних соціологічних досліджень. Здатність застосувати соціологічний дослідницький інструментарій. Здатність розробити програму соціологічного дослідження. Здатність знайти соціальні дані у відкритому доступі, здійснити їх змістовне структурування й узагальнення. Здатність проаналізувати, представити та проінтерпретувати числові й нечислові соціальні дані.
Програмні результати навчання
Для усіх траєкторій навчання
Давати визначення соціологічних понять і застосовувати соціологічні поняття, концепції та теорії для пояснення практичних ситуацій.
Розрізняти основні соціологічні підходи та парадигми в історичній і сучасній перспективах.
Розуміти переваги й обмеження принципу «свободи від оцінок» у соціології в порівнянні з ангажованою та публічною соціологією.
Пояснювати етичні аспекти досліджень і застосовувати принципи дослідницької етики.
Прочитавши англійською академічний текст у галузі соціології, представити українською його ключові тези.
Спілкуватися іноземною мовою (письмово та усно).
Додатково до фахової траєкторії
Розробляти дизайн та інструментарій для досліджень базового рівня складності.
Формувати репрезентативну вибіркову сукупність у дослідженнях базового рівня складності та розраховувати її обсяг.
Формувати нерепрезентативну вибіркову сукупність відповідно до мети дослідження та дослідницьких запитань.
Порівнювати переваги й обмеження різних методів збору соціологічної інформації.
Проводити індивідуальні та групові інтерв′ю, спостереження, здійснювати контент-аналіз базового рівня складності.
Здійснювати аналіз і синтез, представлення й інтерпретацію числової і нечислової соціологічної інформації.
Проводити аналіз та ідентифікацію конфлікту, визначати можливості та способи інтервенції, медіабельність конфлікту.
Проводити медіаційні сесії, фасилітувати діалоги.
Активно слухати, перефразувати, резюмувати, ставити запитання, аналізувати невербальні прояви комунікації.
Додатково для наукової траєкторії
Описувати та застосовувати базові критерії науковості та об′єктивності досліджень.
Формулювати дослідницькі запитання та конкретизувати мету дослідження.
Обґрунтовувати методологію та висновки власного дослідження.
Користуватися ключовими відкритими базами/банками соціальних даних.
Узагальнювати та зіставляти результати різних досліджень.
Нормативні дисципліни
Викладачі освітньої програми
Токарева Валентина Іванівна
Токарева Валентина Іванівна проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, доктор наук з державного управління, професор, Заслужений працівник освіти України
Никифоренко Наталя Олексіївна
Никифоренко Наталя Олексіївна завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат історичних наук
Чаплик Микола Миколайович
Чаплик Микола Миколайович доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач соціологічної науково-дослідної лабораторії, кандидат історичних наук
Луковенко Ілля Геннадійович
Луковенко Ілля Геннадійович доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та кафедри соціології управління, кандидат історичних наук
Сікорська Ірина Миколаївна
Сікорська Ірина Миколаївна директор Центру міжнародного співробітництва, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат наук з державного управління, член Національної команди експертів з реформування вищої освіти
Николаєва Валентина Іванівна
Николаєва Валентина Іванівна завідувач кафедри соціальної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент
Суздалєва Олена Сергіївна
Суздалєва Олена Сергіївна доцент кафедри фінансів та обліку, кандидат наук з державного управління
Танчик Олена Ігорівна
Танчик Олена Ігорівна декан факультету економіки, доцент кафедри туризму, кандидат економічних наук
Погребняк Лариса Олександрівна
Погребняк Лариса Олександрівна доцент кафедри екологічного менеджменту, кандидат технічних наук
Циклаурі Олена Бежанівна
Циклаурі Олена Бежанівна старший викладач кафедри спеціально-правових дисциплін
Петренко Олена Володимирівна
Петренко Олена Володимирівна начальник навчально-методичного відділу, старший викладач кафедри комп'ютерних наук
Зворотній зв'язок
Маєте пропозиції з вдосканалення освітньої програми? Заповніть форму та ми обов'язково розглянемо її та зв'яжемось з Вами