Університет є виконавцем Наукових досліджень на замовлення Міністерства освіти і науки України:

1. «Методологічні засади формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб в контексті соціально-економічного розвитку територій» (науковий керівник – д.е.н., проф. Балуєва О.В.). Результатом виконання проєкту є Концепція Державної програми сприяння зворотній міграції та реінтеграції мігрантів, які повертаються в Україну, як підґрунтя для розробки стратегічних основ і програм підтримки внутрішньо переміщених осіб з урахуванням особливостей територій розселення. Новизною дослідження є такі положення:

 • комплексна державна політика щодо внутрішньо переміщених осіб в контексті врахування особливостей соціально-економічного розвитку територій розселення;
 • методичні підходи до економіко-математичного моделювання взаємозв’язку соціально-економічного розвитку територій розселення і управління трудовими ресурсами з числа внутрішньо переміщених осіб з метою нівелювання впливу фактору випадковості (наприклад, нестабільна робота підприємств);
 • принципи формування державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб;
 • інституційно-правовий механізм державного регулювання процесів, пов’язаних з міграцією внутрішньо переміщених осіб, який дозволяє системно і комплексно вирішувати проблеми внутрішньо переміщених осіб;
 • методичні підходи до формування організаційно-економічного механізму реалізації державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб;
 • основні стратегічні пріоритети державної політики щодо внутрішньо переміщених осіб і методичні підходи для формування концептуальних засад та стратегічних основ підтримки внутрішньо переміщених осіб;
 • комплексна Державна програма підтримки внутрішньо переміщених осіб, яка сформована в межах Концепції підтримки внутрішньо переміщених осіб і містить управлінські, економічні і фінансові положення, що в результаті дозволить подолати негативні наслідки та реалізувати позитивний потенціал вимушеної внутрішньої міграції населення;
 • національні інструменти надання допомоги внутрішньо переміщених осіб, в тому числі на основі форм державно-приватного партнерства;
 • методичні підходи до соціально-економічної та психологічної адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб, які передбачають використання потенціалу соціального маркетингу.

2. «Концепція муніципального управління і капіталізації активів території» (науковий керівник – д.держ.упр., проф. Черниш О.І.). Результатом виконання теми дослідження є Концепція муніципального управління на основі капіталізації ресурсів житлово-комунального господарства шляхом їх перетворення в активи бізнес-структур. Новизною дослідження є такі положення:

 • розробка схеми, яка розкриває змістовну частину процесу капіталізації ресурсів ЖКГ муніципального утворення та показує його значущість у досягненні мети самовідтворення сталого розвитку території;
 • обґрунтування структури і основних елементів алгоритму капіталізації території в розрізі управління відтворенням ресурсного потенціалу, управління факторами виробництва, регіонального інвестиційного планування, управління процесом модернізації муніципального капіталу;
 • розробка методичних підходів до комплексної оцінки ресурсів ЖКГ як фактору вдосконалення управління просторовим розвитком і процесом системної модернізації муніципального капіталу;
 • дослідження особливостей, факторів і умов, а також розробка методичних підходів та інструментів відтворення сталого розвитку територій України як процесу ефективної реалізації їхнього стратегічного потенціалу, зокрема соціального, природного та виробничого ресурсів;
 • розробка основних засад капіталізації ресурсів житлово-комунального господарства шляхом їх перетворення в активи бізнес-структур з подальшим перерозподілом дивідендів на відтворення ресурсів, що дає змогу сформувати якісно нові проєкти сталого розвитку на муніципальному рівні;
 • формування моделі корпоратизації управління розвитком житлово-комунального господарства для забезпечення розширеного відтворення капіталу;
 • деталізація триконтурної моделі та розробка алгоритму управління процесом капіталізації капіталу, спрямований на створення умов розширеного відтворення капіталу в ЖКГ зі зміною його граничної продуктивності.

З результатами дослідженнь можна ознайомитись звернувшись до організаційного відділу nauka_vid@inbox.dsum.edu.ua