Одним з основних результатів оновлення державної служби стало інноваційне та безперервне навчання державних службовців для розвитку їхнього лідерського потенціалу. Розвиток лідерства є одним з пріоритетів розвитку державної служби. Лідерство на державній службі можна визначити як один з процесів організації управління малою соціальною групою, який сприяє досягненню групових цілей в оптимальні терміни та з оптимальним ефектом, рушійною силою якого є авторитет керівника-лідера, а ефективність керівництва групою напряму залежить від лідерського потенціалу керівника та його відповідності умовам і завданням діяльності групи.

Порядком проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" передбачено, що відбір  державних  службовців  для  участі у першому турі Конкурсу здійснюється з урахуванням таких критеріїв: у номінації "Кращий керівник": якості  лідера; здатність до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях, застосування інноваційних підходів у роботі; комунікабельність, використання сучасних методів управління тощо.

З метою формування гідних умов надання якісних освітніх послуг для розвитку лідерських якостей державних службовців, здатних ефективно управляти змінами не тільки в межах організації, але і в суспільстві в цілому рамках проекту Tempus project "Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouragement" створено Центр лідерства Донецького державного університету управління.

Серед завдань, що успішно вирішуються Центром лідерства ДонДУУ слід зазначити:

 • створення умов розвитку лідерських компетенцій державних службовців з використанням інноваційних технологій навчання в рамках освітніх програм підвищення кваліфікації та здобуття освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»; 

 • методичне забезпечення навчального процесу підготовки працівників інфраструктури публічних інституцій місцевого самоврядування та підприємств муніципального господарства в аспектах розвитку їх лідерських якостей та особистісного зростання;

 • формування системи розвитку лідерських якостей зацікавлених соціально-активних представників громадськості в рамках підходу безперервної освіти протягом життя: від профорієнтаційної роботи до програм університету третього віку; 

 • сприяння ефективній реалізації заходів щодо політичної, правової, організаційної та громадської підтримки ролі Донецького державного університету управління у реалізації державної політики стимулювання розвитку в країні громадянського суспільства, лідерства серед представників соціально-активної  громадськості.

Навчання в Центрі лідерства ДонДУУ - це індивідуалізований підхід до кожного слухача, використання сучасних освітніх технологій, в тому числі дистанційного навчання, що дозволить формувати і реалізовувати навчання державних службовців з максимальним урахуванням їхнього персонального досвіду та особливостей регіональної системи управління.

Наші тренінгові програми –  Ваш шлях до успіху, кар’єрного зростання та особистого розвитку!

 

Тренінгові програми, які пропонуються слухачам:

 • Діагностика та розвиток лідерського потенціалу

 • Розвиток лідера у державному управлінні: пошук оптимальної моделі

 • Визначення лідерських компетенцій державних службовців

 • Лідерство в управлінні конфліктами в процесі взаємодії державних службовців

 • Комерціалізація інтелектуальної власності як фактор інноваційного розвитку держави

 • Формула лідерського бренду організацій державного управління

 • Лідерські якості державного службовця: культурні виміри

 • Формування громадянських компетентностей у державних службовців

 • Моніторинг місцевих програм та механізми впливу на їх розробку, прийняття та реалізацію

 • Механізми та інструменти локальної демократії

 • Гендерно-орієнтоване бюджетування в програмно-цільовому плануванні

 • Адаптивне лідерство в умовах змін

 • Механізми громадської участі на місцевому рівні

 • Майстерня молодіжного врядування

 • Сталий розвиток для державних службовців: як діяти відповідально?

 • Демократичні інструменти  громадської участі та захисту прав людини

 

Наша команда:

Анна Чечель - директор Центру лідерства ДонДУУ, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування, доктор економічних наук, доцент, сертифікований тренер програм розвитку громадянських компетентностей, лідерства та демократії участі, яка надихається подорожами, новими знайомствами та спогадами про навчання в Harvard University за програмою «Emerging Leaders»

Денис Тарасенко - доктор економічних наук, професор кафедри публічного управління та адміністрування, експерт з розробки стратегії міста Маріуполь, досвід управлінської діяльності на керівних посадах більше 10 років , досвід створення бізнес проєктів більше 15 років, учасник міжнародних проєків, захоплений бізнес-процесами та саморозвитком

Ірина Нога– кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, сертифікований тренер програм розвитку громадянських компетентностей та гендерно-орієнтованого бюджетування

Марина Зелінська - кандидат політичних наук, автор наукових видань-бестселерів, які перекладені на 7 мов світу і продаються на всесвітньо відомих торгівельних площадках, таких як Amazon Books; має досвід практичної роботи консультантом у політичних партіях; любить життя та ставиться до нього зі стриманим оптимізмом

Світлана Верительник - здобувач наукового ступеня доктора філософії, викладач кафедри публічного управління та адміністрування, експерт Національного агентства з забезпечення якості вищої освіти, практичній досвід роботи в органах місцевого самоврядування більше 15 років, фахівець з договірної роботи, має міжнародні стажування та публікації з публічного управління

Анжела Байрак – старший викладач кафедри публічного управління та адміністрування, бізнес-леди, керівник Центру Хребта «Євроспайн-Маріуполь», експерт розвитку ринку лабораторних послуг, консультант з розширення ринків  збуту лікарських засобів

 

Контакти Центру лідерства
+380 50 3480660
k_am@inbox.dsum.edu.ua